Om EMBRACE

Följ oss på Facebook i vår mission att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Svensk kommun eller stadsdel? Säkerhetsverksamhet? Förverkliga ett kunskapsbaserat trygghetsfrämjande arbete med EMBRACE som IT-system. Otrygghet och brott uppträder lokalt, vid specifika platser och vid specifika områden. Det är vanligt att även orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att minska brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och analys av dina lokala förhållanden. Med EMBRACE får du och din verksamhet ett kraftfullt men lättanvänt digitalt verktyg för kartläggning och analys av de förhållanden som gäller för ditt område eller det som din säkerhetsverksamhet behöver kartlägga och analysera. EMBRACE ger dig och andra aktörer möjligheter till gemensamma lägesbilder och kan förbättra er samverkan. Vårt mål är att de organisationer som använder EMBRACE ska med hjälp av EMBRACE tillsammans med vårt kompetensstöd kontinuerligt kunna påvisa positiva effekter av sitt arbete. Dvs. att det leder till mindre brott, mer trygghet och säkerhet.

  
  

EMBRACE kan användas för att gemensamt i samverkan kartlägga och analysera brott och otrygghet i din kommun. Det möjliggör ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

EMBRACE är en förkortning för “Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions” och är en digital tjänst som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. EMBRACE ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka platser.

  
 

Viktiga nyheter November 2019: Nu fulländas EMBRACE – dokumentera och utvärdera insatser! Vi erbjuder nu också mer handledning och stöd och presenterar ny förmånlig prismodell som bl.a. innehåller många fler Insight-användare! Se film HÄR.

Varför ska kommuner brottsförebygga? Se en kort FILM från Brottsförebyggande rådet – Brå.

Ny film om det innovativa och revolutionerande med EMBRACE (tre minuter): FILM

Vad är EMBRACE? (ny 190120): EMBRACE på tre minuter

EMBRACE på 10 minuter: En presentation av professor Henrik Andershed

EMBRACE som App i Smartphones: Se film HÄR

  
  

Ett systematiskt, kunskapsbaserat arbetssätt

Strukturen i EMBRACE ger dig möjlighet och stöd i att i samverkan arbeta enligt den kunskapsbaserade process som förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten och  Sveriges kommuner och landsting (se skriften “Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”), och även i regeringens nya brottsförebyggande program “Tillsammans mot brott”. Inom polisen har denna typ av arbetssätt länge gått under benämningen PoP; Problemorienterat polisarbete. Det handlar om att arbeta systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling av resultat.

  
  

EMBRACE ger alltså din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av det som din organisation vill kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE kan anpassas efter era behov och personifieras så klart med era egna loggor och ledtexter.

  
  

Syftet med EMBRACE?

Att vara en användarvänlig och effektiv digital tjänst för att kartlägga och analysera brott och otrygghet och för att dokumentera och
utvärdera insatser mot brott och otrygghet.

Att möjliggöra ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Att möjliggöra effektiv  och systematisk samverkan mellan olika aktörer i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

  
  

Målet med EMBRACE?

Att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet.

  
  


EMBRACE IQ och IQ Insats

Det anpassningsbara informationsinsamlingsformuläret (kan effektivt användas i dator, surfplatta eller smartphone). Det är flexibelt. Dvs. man kan lägga till egna frågor, etc. Flera personer/roller kan lämna information kontinuerligt via EMBRACE IQ. I EMBRACE IQ Insats dokumenteras insatser, t.ex. varm man patrullerat eller var man gjort en ombyggnation, förbättrat belysning eller var man satt upp kameror. I EMBRACE IQ Admin kontrolleras och justeras information (om så behövs – t.ex. om en address angivits fel eller om någon personuppgift har skrivits in som inte ska in). All information importeras sen automatiskt till EMBRACE Insight.


Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE IQ och EMBRACE IQ Insats i Smartphone!

Enkelt och snabbt att rapportera in händelser med EMBRACE IQ via Smartphone.

Vi har lagt mycket möda på att göra det så enkelt det bara går att rapportera in händelser ute på plats där något hänt eller att du vill rapportera något när det passar dig, fastän du inte har en dator i närheten. Man loggar in via webbsidan som vanligt men du kan bokmärka inloggningssidan, då syns den som en App i din smartphone. Sen är det enkelt och smidigt att rapportera in händelser med din telefon. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE IQ kan du alltså göra med din smartphone. EMBRACE IQ är responsivt så att det anpassar sig till smartphone eller surfplatta så du ska slippa “nypa” in för att läsa, etc. Se film om EMBRACE som App i Smartphones HÄR.


EMBRACE Insight och EMBRACE Insight Insats

Kartläggnings- och analysverktyget som ger dig visualiseringar, statistik samt inte minst geografisk information baserat på den information som inkommit via EMBRACE IQ eller information som importerats på annat sätt; alltså information som insamlats på annat sätt än via EMBRACE IQ – t.ex. polisanmälningar. I EMBRACE Insight används Googles kartfunktioner. Det innebär att det finns vanlig karta, satellitkarta, för vissa städer detaljerade flygkartor, samt inte minst Google Street View. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga statistiska förkunskaper. Man klickar i det alternativ man är intresserad av att studera och alla information/statistik filtreras på detta. Exempelvis kan man klicka i området “City” och alternativet “Skadegörelse”. Då visas endast City och Skadegörelse. Man kan också klicka i flera områden och händelser/brott samtidigt. Exempelvis kan man vilja jämföra flera områden med varandra över tid.

Senaste veckan-vyn i EMBRACE Insight. Tydliggör antal av olika typer av händelser/brott och var och när de skett. Visar också procentuell förändring från förra och förr-förra veckan. De olika färgerna representerar olika typer av händelser/brott. Genom att klicka i valfri ruta filtreras all statistik och punkter på kartan på det valet (t.ex. ett visst område och/eller en viss händelse eller brott).

Senaste månaden-vyn i EMBRACE Insight. Tydliggör antal rapporteradehändelser och var och när de skett senast månaden. Visar också procentuell förändring från förra och förr-förra månaden. Heatmapfunktion i kartan (finns i alla vyer) hjälper med att tydliggöra hotspots/oroshärdar.

Senaste kvartalet-vyn i EMBRACE Insight. Visar händelser som rapporterats senaste kvartalet i jämförelse procentuellt med förra och förr-förra kvartalet.

Vyn för valfri period i EMBRACE Insight. Tydliggör antal av olika typer av händelser/brott och var och när de skett och här kan vilken vecka/veckor eller månad/er som helst väljas och analyseras. Satellitkartan gör att man detaljerat ser hur omgivningarna ser ut och möjliggör analys av varför brott sker eller varför många upplever att det är otryggt på vissa platser.

Google Street View. Denna mycket användbara kartfunktion gör att man detaljerat ser hur omgivningarna ser ut och möjliggör analys av varför brott sker eller varför många upplever att det är otryggt på vissa platser.

Diagram av händelser veckovis i EMBRACE Insight. Här visas händelser per vecka och över tid. Man kan ha satt in insatser i ett område men inte i annat och man kan då jämföra händelser över tid mellan dessa områden. Man kan via bara en klickning studera datum för datum eller månad för månad istället för veckovis som visas här. Alla diagram kan förstoras och studeras i detalj. Detta gör också EMBRACE Insight till ett bra presentationsverktyg. Dvs. man behöver inte ta över diagrammen eller kartvyerna till Powerpoint utan istället presentera direkt med EMBRACE Insight.

Periodjämförelse-vyn i EMBRACE Insight. Jämför valda tidsperioder med varandra. Skillnader visas i antal händelser men också i procentuella skillnader.

Områdesjämförelse-vyn i EMBRACE Insight. Jämför ett område med ett eller flera andra områden och få procentuella jämförelser mellan områdena.

“Rita i kartan”-funktionen i EMBRACE Insight. Man kan rita i kartan i vilken form och storlek som helst för att sedan klicka på “Filtrera” och då få all statistik i kartan och diagrammen endast för det inritade området. Kanske har man på denna plats/stråk satt in en insats och vill nu studera före och efter. Man kan även rita ett område som omsluter ett annat område (se bild från EMBRACE Insight nedan) för att kunna studera så kallade spridnings- och omfördelningseffekter av insatser som satts in i det centralt placerade området.

Utvärdera om insatser har de förväntade effekterna med hjälp av EMBRACE Insight Insats.

EMBRACE Insight Insats. Genom att ha dokumenterat insatser via EMBRACE IQ Insats kan man sedan utvärdera insatserna. Har händelser minskat under insatstiden jämfört med innan insatsen? Har problem flyttat på sig eller positiva effekter spridit sig?

  
  
  

Hur kan det konkret gå till? Exemplet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun.

I Örebro kommun arbetar man sedan 2014 med en metod man kallar Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Syftet är att effektivt och systematiskt samverka för att mer effektivt minska otrygghet och brottslighet. Det handlar om samverkan mellan Örebro kommun (kommunens brottsförebyggarstrateg som ansvarig och med kommunens Brottsförebyggande råd som styrgrupp), Polismyndigheten i Örebro kommun (de två kommunpoliserna som ansvariga), samt andra privata aktörer (icke-myndigheter) såsom bostadsföretaget Örebrobostäder (ÖBO) AB, samt fastighetsbolagen Futurum (förskolor och skolor) och Västerporten.

Polismyndigheten, kommunen, bostadsföretag med fler kan samverka och ta del av samma lokala lägesbilder. Det möjliggör gemensamma orsaksanalyser och effektivare insatser.

Insamling av information varje vecka. En gång i veckan samlar alla verksamheter in information om otrygghetskapande händelser och brott (dvs. vad som skett senaste veckan – vad, var och när det skett). Senast onsdag eftermiddag ska informationen vara inlämnad. Det handlar bl.a. om att bostadsbolagen rapporterar in vad som hänt i deras områden och på deras fastigheter och förskolor och skolor, och att kommunen rapporterar vad som hänt i deras verksamheter. Detta görs med hjälp av EMBRACE IQ, och det görs varje vecka utan avbrott. Informationen som lagts in i EMBRACE IQ går nu in i karläggnings- och analysverktyget EMBRACE Insight. Varje vecka får man alltså en gemensam lokal problembild i EMBRACE Insight.

Analys och samordning av insatser varje vecka. Varje torsdag förmiddag tar man del av samma lokala problembild i EMBRACE Insight på ett möte och man studerar vad som hänt senaste veckan och hur utvecklingen ser ut jämfört med tidigare veckor – ökningar, minskningar? Vilka insatser behövs och var behövs de kommande vecka och vem (vilken verksamhet) gör vad? Man sammanställer en EST-veckorapport (en gemensam lägesbild sammanfattad i text) som innefattar en kort sammanfattning av lägesbilden och vilka insatser som planeras. Denna skickas ut till berörda parter inklusive beslutsfattare och inom exempelvis polisens verksamhet används den i det konkreta operativa planeringsarbetet för kommande helg och vecka.

Mer djupgående analys en gång per kvartal. En gång per kvartal görs en så kallad kvartalsanalys (ett heldagsmöte) mellan de ingående samverkansaktörerna. Man studerar då lägesbilden det senaste kvartalet jämfört med tidigare kvartal och år och analyserar område för område. Man analyserar då också vissa typer av vanliga former av brott eller otrygghetsskapande fenomen och dess orsaker för att kunna göra planering av effektiva insatser. Med hjälp av EMBRACE Insight ser man utvecklingen över tid, vilka områden och platser som är mest drabbade och under vilka tider och dagar. I EST-arbetet dokumenterar man också de insatser man sätter in och kan därför följa upp om insatser har samband med att problem minskar. Under detta möte fattas också beslut om vilka områden i kommunen som har mest behov av extra insatser under det kommande kvartalet. EST-arbetets insatser fokuserar då mest på dessa områden under det kommande kvartalet.

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EST och EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som görs inom EST. Du kan också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel inom EST här.


EMBRACE som verktyg för Trygghetsvandringar

Användning av EMBRACE under en trygghetsvandring.

Använd EMBRACE under era trygghetsvandringar. Trygghetsvandring genomförd på ett strukturerat och bra sätt kan vara ett utomordentligt användbart verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Använd EMBRACE Insight för att exempelvis se var ni har rapporter om otrygga platser eller andra otrygghetsskapande fenomen och använd EMBRACE IQ för att strukturerat rapportera och dokumentera det som observeras under vandringen, om t.ex. otrygga platser, etc.

Läs mer om Trygghetsvandring här.


Exempel på användare av EMBRACE

Tjänstemän (kommunala och privata) med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande kartläggning och insatser.
Polisen.
Bostads-/fastighetsbolag.
Vakt- och bevakningsbolag.
Försäkringsbolag.
Konstellationer av ovanstående som vill samverka kring gemensam lägesbild och åtgärder.
Forskare.


EMBRACE i Huddinge kommun

Huddinge kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen, Södertörns brandförsvarsförbund och de kommunala bostadsbolagen. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild och baserat på den samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande händelser och platser den kommande veckan. I Huddinge genomförs även återkommande tertiäranalyser. Huddinge har använt EMBRACE sedan januari 2018. Läs intervju här med Catarina Klockerud som är säkerhetssamordnare i Huddinge kommun.


Varför valde ni i Huddinge att börja använda EMBRACE?

Vi hade ett behov av att kunna följa händelseutvecklingen både geografiskt och över tid. Detta för att kunna rikta våra brottsförebyggande åtgärder till rätt platser och tider. EMBRACE uppfyller det behovet.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Huddinge?

Catarina Klockerud Säkerhetssamordnare
Huddinge kommun

När vi behöver analysera en särskild plats är det lätt att ta fram den fakta som vi har om just den platsen. EMBRACE gör det lätt att se tidpunkt, frekvens och upprepning. När vi har planerat våra trygghetsdialoger har det varit oerhört bra att kunna ta fram vilka specifika platser som vi behöver besöka och titta närmare på. Sedan utifrån det kunna föreslå situationella brottsförebyggande åtgärder.


Har systematiken kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen förändrats sedan införandet av EMBRACE?

Vi har sedan införandet av EMBRACE utvecklat det brottsförebyggande arbetet till att göra det mer systematiskt. Vi får inrapporterade händelser varje vecka och utifrån dessa gör vi tertialuppföljningar. Det leder till att vi tittar över de planerade aktiviteterna i vår samverkansöverenskommelse och ser till att det hela tiden är levande och följer med i planeringen av åtgärder.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Den absolut främsta fördelen är att allt finns samlat på en plats. I dagsläget håller vi på att bygga upp antalet IQ-rapportörer, detta gör att det just nu tar lite tid att föra in rapporterna men på sikt kan vi se att det kommer att bli tidseffektivare.


Hur hjälper EMBRACE er i Huddinge att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Vid mer djupgående analyser är det väldigt bra att kunna ta med det som finns inrapporterat i EMBRACE som en grund för lägesbilden och orsaksanalysen. Detta gäller också om en särskild utpekad plats, s.k. Hot spot är aktuell, då kan vi på ett smidigt sätt ta fram vilka händelser som rapporterats in, men även tidpunkt och ev. vilken veckodag som varit aktuell.


EMBRACE i Sollentuna kommun

Sollentuna kommuns brottsförebyggande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Sollentuna genomförs även månadsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Sollentuna har man använt EMBRACE sedan maj 2018. Läs intervju här med Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun.

Caroline Olsson Trygghetssamordnare Sollentuna kommun


Varför valde ni i Sollentuna att börja använda EMBRACE?

Vi var en av pilotkommunerna i EST-projektet som Brottsförebyggande rådet (Brå) ledde under 2017. EST står för Effektiv samordning för trygghet och innebär ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan. När vi hade arbetat ett tag enligt den modellen, som bland annat innebär en systematik i framtagandet av en gemensam lägesbild, såg vi ganska tidigt behovet av ett digitalt verktyg. Vi tittade på olika alternativ och EMBRACE var det digitala verktyg som mötte våra behov bäst.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Sollentuna?

Det är enkelt för inrapportörer att rapportera in i EMBRACE, det kan exempelvis göras via Smartphone. Den grupp som sedan tar fram veckolägesbilden och gör analysen får ett bra och samlat underlag för att styra prioriteringar och resurser. Återkommande problematik framgår också tydligare med EMBRACE.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Att all information är samlad gör det tidseffektivare att ta fram lägesbilden men vi kan även enkelt gå tillbaka i tiden för att jämföra till exempel mellan olika år. En annan praktisk fördel är att det är enkelt för inrapportörerna att rapportera in i EMBRACE. De kan göra det när som helst (innan veckans deadline) och det går att göra direkt i telefonen.


Hur hjälper EMBRACE er i Sollentuna att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Det blir väldigt tydligt visuellt i EMBRACE var de återkommande otrygghetsskapande händelserna sker. På så sätt blir det ett bra underlag i vår resursstyrning.


EMBRACE i Örebro kommun

Patrik Wallin, Strategisk brottsförebyggare, Örebro kommun

Örebro kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder AB, med fler. Örebro har sedan 2014 arbetat med arbetssättet Effektiv Samordning för trygghet (EST). Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Örebro genomförs kvartalsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Örebro har man använt EMBRACE som stöd i det här arbetet sedan september 2016.


Varför valde ni i Örebro att börja använda EMBRACE?

Örebro kommun valde EMBRACE för att vi ville fortsätta utveckla vårt gemensamma plats- och brottsförebyggande arbete med ett enkelt och effektivt digitalt verktyg som kan hjälpa oss med vårt situationella förebyggande arbete. Efter att ha arbetat många år ”analogt” med olika filsystem mellan olika aktörer såg vi i EMBRACE ett bra digitalt stöd som fokuserar på den kunskapsbaserade förebyggarprocessen, från kartläggning till uppföljning och återkoppling. Vi såg också en styrka i EMBRACE att stärka vårt gemensamma arbete med flera olika aktörer, ett verktyg som delar information på ett smidigt sätt, och som också på ett enkelt sätt kan användas för att presentera brotts- och trygghetsinformation.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Örebro?

Genom att kombinera det plats- och geografibundna informationsflödet så skapas en större tillförlitlighet i våra analyser, vilket har underlättat både vårt kortsiktiga och mer långsiktiga strategiska brottsförebyggande arbete. EMBRACE har visat sig vara ett utmärkt komplement till annan form av brotts- och trygghetsstatistik, t.ex. polisanmälda brott och trygghetsundersökningar vilket har skapat en större förståelse för och kunskap om de utmaningar och lokala problembilder som Örebro kommun har.

EMBRACE har underlättat vårt arbete genom att vi på ett mycket effektivare och tydligare kan se vad vi behöver göra och vilka olika åtgärder vi behöver fokusera på. EMBRACE är ett lätthanterbart system, det går snabbt att använda vilket också underlättar arbetet. EMBRACE knyter också ihop det socialt inriktade arbetet med vårt situationellt inriktade brottsförebyggande arbetet på ett mycket tydligare sätt än innan, vilket ger vårt arbete en tydligare gemensam prägel. Flera bidrar i det förebyggande arbetet. Det ser vi som en viktig grund, att så många som möjligt kan bidra.


Har systematiken kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen förändrats sedan införandet av EMBRACE?

För vår gemensamma del i Örebro har systematik och struktur under en längre tid varit en viktig del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. EMBRACE har tydliggjort detta för oss än mer, vikten att hela tiden arbeta systematiskt och uthålligt och inte springa på alla bollar som studsar upp. EMBRACE är också en pedagogisk plattform vi kan luta oss mot i vårt brottsförebyggande arbete, det leder oss i rätt riktning: utan en bra kartläggning, ingen tillförlitlig analys och relevanta åtgärder som kan sättas in på olika problem. EMBRACE har helt enkel förklarat för oss att vi måste hålla fast i det systematiska och metodiska brottsförebyggande arbetet än mer.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

EMBRACE är ett enkelt system att arbeta i och med vilket alltid, på ett eller annat sätt, skapar effektivare arbetsflöden och bidrar till både tids- och kostnadseffektivitet i arbetet. Genom att EMBRACE är enkelt att använda ”live”, i en presentation till beslutsfattare, behövs egentligen inte heller att producera Powerpoints och andra presentationer: det är enkelt att ställa frågor och sedan klicka sig vidare i EMBRACE-systemet.


Hur hjälper EMBRACE er i Örebro att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x hot spots?

En av fördelarna med EMBRACE och det systematiska arbetet är att det är uppbyggt på ett logiskt teoretiskt och metodiskt kriminologiskt perspektiv. Den data och de lägesbilder vi arbetar med i EMBRACE kan vi alltså studera mot bakgrund av ett teoretiskt sammanhang, bl.a. hot spots. Var sker brotten och vilka brott sker på en plats eller i ett bostadsområde? När sker dessa och hur ser det ut över tid? Det är några frågeställningar vi i Örebro kommun hela tiden arbetar med när vi arbetar brottsförebyggande. Datamaterialet i EMBRACE tydliggör detta och när vi arbetar med kompletterande information, tex skadegörelsekostnader för kommunen, kan vi se var vi ska sätta in våra brottsförebyggande åtgärder, under vilka tidsintervall och vilka olika åtgärder som kan tänkas vara intressanta. EMBRACE med sin kartfunktion och sina olika kort- och långsiktiga staplar ger en bra grund för att kunna sätta in relevanta insatser på platser där vi ser att brottskoncentrationer är särskilt höga, eller tvärtom: det ger oss en förståelse för när vi satt in insatser och vilka som fungerat eller ej. Det blir då lättare att skruva i vårt brottsförebyggande arbete, att försöka hitta rätt igen.

  


Ni kan anpassa användningen av EMBRACE så det passar
er organisation och syfte

EMBRACE ger din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av de saker som din organisation vill eller har som uppdrag att kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE anpassas efter era behov. EMBRACE är i sitt grundutförande förberett för att din organisation kan samla in information om ett antal otrygghetsskapande indikatorer: 1) Skadegörelse 2) Incident mot anställd 3) Otrygg plats 4) Otrygghetsskapande samling av personer 5) Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande, samt 6) Särskilt evenemang.  Din organisation kan ändra och lägga till vilken information ni vill kartlägga. Ni kanske har egen redan insamlad information som ni vill ska integreras in i EMBRACE. Polismyndigheten kan importera anmälda brott-statistiken till EMBRACE Insight.

  
  
  

Lagligt stöd för insamling om otrygghet och brott

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer? Detta tydliggörs i en rättsutredning/laglighetsprövning – ta del av den HÄR (OBS! Ny version 1.2 – 2018).

  


Olika användningsområden av EMBRACE

EMBRACE är ett IT-system som ger stöd för systematisk, kontinuerlig kartläggning och analys samt för dokumentation och uppföljning av insatser. Vad som kartläggs och analyseras kan anpassas efter varje verksamhets unika behov.

EMBRACE kan användas av verksamheter som prioriterar ett systematiskt säkerhetsarbete i riskmiljöer. Ger stöd för kartläggning och analys och ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

EMBRACE kan användas av säkerhetsverksamheter som vill arbeta systematiskt med bättre analyser av både incidenter och framgångar. Det ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EMBRACE kan användas av säkerhetsverksamheter som vill arbeta systematiskt med bättre analyser av både incidenter och framgångar. Det ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

EMBRACE kan användas av verksamheter som prioriterar ett systematiskt säkerhetsarbete i riskmiljöer. Ger stöd för kartläggning och analys och ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

  
  
  

Exempel på tilläggsmoduler

Om man önskar importera anmälda brott till EMBRACE Insight eller kunna dokumentera insatser (t.ex. var man satt upp kameror eller var man har patrullerat) så innebär det inköp av Tilläggsmoduler. Nedan följer en kort beskrivning av Tilläggsmoduler i EMBRACE.

Import av anmälda brott. Denna tilläggsmodul möjliggör import veckovis av ett urval av anmälda brott till EMBRACE Insight. Man får då visualisering av dessa anmälda brott geografiskt och statistiskt i EMBRACE Insight. Denna modul finns tillgänglig.

Dokumentation och uppföljning av insatser. Denna tilläggsmodul möjliggör detaljerad dokumentation av insatser. T.ex: var och när och varför kamera satts upp; ritas ut på karta och statistik kan följas före och efter i EMBRACE Insight. T.ex. var och när och varför patrullering skett; ritas ut på karta och statistik kan följas före och efter i EMBRACE Insight. T.ex. man bygger om på en plats och förbättrar belysning och social kontroll; detta dokumenteras och ritas ut på karta och kan följas före och efter i EMBRACE Insight. Denna modul är för närvarande under utveckling och planeras finnas tillgänglig från april 2018.

Väderdata. Denna tilläggsmodul innebär automatisk retrospektiv import av lokalt väder per dag; Temperatur, nederbörd samt solens upp- och nergång. Möjliggör analys i EMBRACE Insight vad som händer på platser eller i områden när det är kallt, varmt, regn, mörkt, ljust, etc. T.ex. man kan lära sig mönster att man ser fler skadegörelser vid fint väder, etc. Särskilt viktigt vid uppföljning av insatser; t.ex. var det regnet eller insatsen som gjorde att inga ungdomar var på platsen? Denna tilläggsmodul är för närvarande under utveckling och planeras finnas tillgänglig från juni 2018.

Skaderapportering. Denna tilläggsmodul innebär att man kan registrera skador inom en kommun exempelvis, dess kostnader etc. Egna visualiseringar och statistik för detta i EMBRACE Insight. Denna modul är för närvarande på planeringsstadiet.

Sociodemografisk data. Denna tilläggsmodul innebär import av lokal data på områdesnivå inom en kommun om bl.a. utbildning, inkomst, arbetslöshet, m.m.. Möjliggör djupare analyser om varför förändringar sker eller inte sker i ett område vad gäller brott och otrygghet. Denna modul är för närvarande på planeringsstadiet.

Lokala trygghetsundersökningar. I de kommuner där man gjort lokala trygghetsmätningar kan dessa resultat importeras och visas i EMBRACE Insight. Den här typen av tilläggsmodul utvecklas på förfrågan från kund.

Kundens egna tillägg av frågor i EMBRACE IQ utöver grundpaketet eller import av egna data. En kommun eller annan verksamhet som använder EMBRACE kan vilja lägga till egna frågor i EMBRACE IQ eller ha befintliga data eller system och data som man önskar importera till EMBRACE Insight. Den här typen av tilläggsmodul utvecklas på förfrågan från kund.

  
 


EMBRACE ger förutsättningar för samhällsnytta, kostnadseffektivtet
och är användarvänligt

Samhällsnytta
EMBRACE ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat, systematiskt och effektivt. Det möjliggör effektivare arbete med att minska otrygghet och brott. Ett tryggare samhälle med mindre brott är ett attraktivt och socialt hållbart samhälle.

Kostnadseffektivitet
Otrygghet och brott är extremt kostsamt. Hur mycket kostar det din organisation per år (t.ex. otrygga medborgare som flyttar och inte minst skadegörelse)? EMBRACE ger din organisation förutsättningar att arbeta mer effektivt med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Exempelvis möjliggör EMBRACE den kartläggning som krävs för att mer effektivt kunna fördela befintliga resurser så att de kommer till maximal nytta och blir maximalt kostnadseffektiva. EMBRACE ger förutsättningar för att kunna göra mycket stora besparingar.

Användarvänlighet
Användarvänligt i alla led från inrapportering till analys. Statistiken och visualiseringarna på karta är kraftfull, relevant, lättbegriplig men ändå flexibel så att du som användare kan välja med enkla val, vad du vill analysera. Ingen statistikutbildning krävs för att kunna använda EMBRACE.