Meny Stäng

Om EMBRACE

Lista på vanliga frågor och svar finner du HÄR. Varför anlita oss? Läs mer om det unika med Embrace Safety HÄR.

Svensk kommun eller stadsdel? Fastighetsföretag? Säkerhetsverksamhet? Förverkliga ett kunskapsbaserat trygghetsfrämjande arbete med EMBRACE som IT-system och i samarbete med oss och vår handledning.

Otrygghet och brott uppträder lokalt, vid specifika platser och vid specifika områden. Det är vanligt att även orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att minska brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och analys av dina lokala förhållanden.

Med EMBRACE får du och din verksamhet ett kraftfullt men lättanvänt digitalt verktyg för kartläggning och analys av de förhållanden som gäller för ditt område eller det som din säkerhetsverksamhet behöver kartlägga och analysera. EMBRACE ger dig och andra aktörer möjligheter till gemensamma lägesbilder och kan förbättra er samverkan. Vårt mål är att de organisationer som använder EMBRACE ska med hjälp av EMBRACE tillsammans med vårt kompetensstöd kontinuerligt kunna påvisa positiva effekter av sitt arbete. Dvs. att det leder till mindre brott, mer trygghet och säkerhet.

EMBRACE möjliggör hela det kunskapsbaserade arbetssättet. Klicka på bilden för en mer högupplöst version.

Möjliggör ett kunskapsbaserat arbetssätt

Strukturen i EMBRACE ger dig möjlighet och stöd i att i samverkan arbeta enligt den kunskapsbaserade process som förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten och  Sveriges kommuner och landsting (se skriften ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”), och även i regeringens nya brottsförebyggande program ”Tillsammans mot brott”. Inom polisen har denna typ av arbetssätt länge gått under benämningen PoP; Problemorienterat polisarbete. Det handlar om att arbeta systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling av resultat.

EMBRACE är en förkortning för ”Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions” och är en digital tjänst som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. EMBRACE ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka platser.

  • Varför ska kommuner brottsförebygga? Se en kort FILM från Brottsförebyggande rådet – Brå.
  • Vad är EMBRACE?: EMBRACE på fem minuter

EMBRACE ger alltså din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av det som din organisation vill kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE kan anpassas efter era behov och personifieras så klart med era egna loggor och ledtexter.

Det här syftar EMBRACE till:

  • Att vara en användarvänlig och effektiv digital tjänst för att kartlägga och analysera brott och otrygghet och för att dokumentera och utvärdera insatser mot brott och otrygghet.
  • Att möjliggöra ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.
  • Att möjliggöra effektiv  och systematisk samverkan mellan olika aktörer i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Målet med att använda EMBRACE:

Att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet.


Kartläggning

Med hjälp av EMBRACE IQ och IQ Insats

Det anpassningsbara informationsinsamlingsformuläret (kan effektivt användas i dator, surfplatta eller smartphone). Det är flexibelt. Dvs. man kan lägga till egna frågor, etc. Flera personer/roller kan lämna information kontinuerligt via EMBRACE IQ. I EMBRACE IQ Insats dokumenteras insatser, t.ex. varm man patrullerat eller var man gjort en ombyggnation, förbättrat belysning eller var man satt upp kameror. I EMBRACE IQ Admin kontrolleras och justeras information (om så behövs – t.ex. om en address angivits fel eller om någon personuppgift har skrivits in som inte ska in). All information importeras sen automatiskt till EMBRACE Insight.


Rapportera händelser enkelt och snabbt med EMBRACE IQ och EMBRACE IQ Insats i Smartphone!

Vi har lagt mycket möda på att göra det så enkelt det bara går att rapportera in händelser ute på plats där något hänt eller att du vill rapportera något när det passar dig, fastän du inte har en dator i närheten. Man loggar in via webbsidan som vanligt men du kan bokmärka inloggningssidan, då syns den som en App i din smartphone. Sen är det enkelt och smidigt att rapportera in händelser med din telefon. Allt du kan göra med din dator i EMBRACE IQ kan du alltså göra med din smartphone. EMBRACE IQ är responsivt så att det anpassar sig till smartphone eller surfplatta så du ska slippa ”nypa” in för att läsa, etc. Se film om EMBRACE som i Smartphones HÄR.

 

Gemensamma lägesbilder, orsaksanalyser och utvärdering av insatser

EMBRACE Insight och EMBRACE Insight Insats

Kartläggnings- och analysverktyget som ger dig visualiseringar, statistik samt inte minst geografisk information baserat på den information som inkommit via EMBRACE IQ eller information som importerats på annat sätt; alltså information som insamlats på annat sätt än via EMBRACE IQ – t.ex. polisanmälningar. I EMBRACE Insight används Googles kartfunktioner. Det innebär att det finns vanlig karta, satellitkarta, för vissa städer detaljerade flygkartor, samt inte minst Google Street View. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga statistiska förkunskaper. Man klickar i det alternativ man är intresserad av att studera och alla information/statistik filtreras på detta. Exempelvis kan man klicka i området ”City” och alternativet ”Skadegörelse”. Då visas endast City och Skadegörelse. Man kan också klicka i flera områden och händelser/brott samtidigt. Exempelvis kan man vilja jämföra flera områden med varandra över tid.

Senaste veckan-vyn i EMBRACE Insight. Tydliggör antal av olika typer av händelser/brott och var och när de skett. Visar också procentuell förändring från förra och förr-förra veckan. De olika färgerna representerar olika typer av händelser/brott. Genom att klicka i valfri ruta filtreras all statistik och punkter på kartan på det valet (t.ex. ett visst område och/eller en viss händelse eller brott).

Senaste månaden-vyn i EMBRACE Insight. Tydliggör antal rapporteradehändelser och var och när de skett senast månaden. Visar också procentuell förändring från förra och förr-förra månaden. Heatmapfunktion i kartan (finns i alla vyer) hjälper med att tydliggöra hotspots/oroshärdar.

Senaste kvartalet-vyn i EMBRACE Insight. Visar händelser som rapporterats senaste kvartalet i jämförelse procentuellt med förra och förr-förra kvartalet.

Vyn för valfri period i EMBRACE Insight. Tydliggör antal av olika typer av händelser/brott och var och när de skett och här kan vilken vecka/veckor eller månad/er som helst väljas och analyseras. Satellitkartan gör att man detaljerat ser hur omgivningarna ser ut och möjliggör analys av varför brott sker eller varför många upplever att det är otryggt på vissa platser.

Google Street View. Denna mycket användbara kartfunktion gör att man detaljerat ser hur omgivningarna ser ut och möjliggör analys av varför brott sker eller varför många upplever att det är otryggt på vissa platser.

Diagram av händelser veckovis i EMBRACE Insight. Här visas händelser per vecka och över tid. Man kan ha satt in insatser i ett område men inte i annat och man kan då jämföra händelser över tid mellan dessa områden. Man kan via bara en klickning studera datum för datum eller månad för månad istället för veckovis som visas här. Alla diagram kan förstoras och studeras i detalj. Detta gör också EMBRACE Insight till ett bra presentationsverktyg. Dvs. man behöver inte ta över diagrammen eller kartvyerna till Powerpoint utan istället presentera direkt med EMBRACE Insight.

Periodjämförelse-vyn i EMBRACE Insight. Jämför valda tidsperioder med varandra. Skillnader visas i antal händelser men också i procentuella skillnader.

Områdesjämförelse-vyn i EMBRACE Insight. Jämför ett område med ett eller flera andra områden och få procentuella jämförelser mellan områdena.

”Rita i kartan”-funktionen i EMBRACE Insight. Man kan rita i kartan i vilken form och storlek som helst för att sedan klicka på ”Filtrera” och då få all statistik i kartan och diagrammen endast för det inritade området. Kanske har man på denna plats/stråk satt in en insats och vill nu studera före och efter. Man kan även rita ett område som omsluter ett annat område (se bild från EMBRACE Insight nedan) för att kunna studera så kallade spridnings- och omfördelningseffekter av insatser som satts in i det centralt placerade området.

Utvärdera om insatser har de förväntade effekterna med hjälp av EMBRACE Insight Insats.


EMBRACE Insight Insats.
Genom att ha dokumenterat insatser via EMBRACE IQ Insats kan man sedan utvärdera insatserna. Har händelser minskat under insatstiden jämfört med innan insatsen? Har problem flyttat på sig eller positiva effekter spridit sig?

Hur kan det konkret gå till? Exemplet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun.

I Örebro kommun arbetar man sedan 2014 med en metod man kallar Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Syftet är att effektivt och systematiskt samverka för att mer effektivt minska otrygghet och brottslighet. Det handlar om samverkan mellan Örebro kommun (kommunens brottsförebyggarstrateg som ansvarig och med kommunens Brottsförebyggande råd som styrgrupp), Polismyndigheten i Örebro kommun (de två kommunpoliserna som ansvariga), samt andra privata aktörer (icke-myndigheter) såsom bostadsföretaget Örebrobostäder (ÖBO) AB, samt fastighetsbolagen Futurum (förskolor och skolor) och Västerporten.

Polismyndigheten, kommunen, bostadsföretag med fler kan samverka och ta del av samma lokala lägesbilder. Det möjliggör gemensamma orsaksanalyser och effektivare insatser.

Insamling av information varje vecka. En gång i veckan samlar alla verksamheter in information om otrygghetskapande händelser och brott (dvs. vad som skett senaste veckan – vad, var och när det skett). Senast onsdag eftermiddag ska informationen vara inlämnad. Det handlar bl.a. om att bostadsbolagen rapporterar in vad som hänt i deras områden och på deras fastigheter och förskolor och skolor, och att kommunen rapporterar vad som hänt i deras verksamheter. Detta görs med hjälp av EMBRACE IQ, och det görs varje vecka utan avbrott. Informationen som lagts in i EMBRACE IQ går nu in i karläggnings- och analysverktyget EMBRACE Insight. Varje vecka får man alltså en gemensam lokal problembild i EMBRACE Insight.

Analys och samordning av insatser varje vecka. Varje torsdag förmiddag tar man del av samma lokala problembild i EMBRACE Insight på ett möte och man studerar vad som hänt senaste veckan och hur utvecklingen ser ut jämfört med tidigare veckor – ökningar, minskningar? Vilka insatser behövs och var behövs de kommande vecka och vem (vilken verksamhet) gör vad? Man sammanställer en EST-veckorapport (en gemensam lägesbild sammanfattad i text) som innefattar en kort sammanfattning av lägesbilden och vilka insatser som planeras. Denna skickas ut till berörda parter inklusive beslutsfattare och inom exempelvis polisens verksamhet används den i det konkreta operativa planeringsarbetet för kommande helg och vecka.

Mer djupgående analys en gång per kvartal. En gång per kvartal görs en så kallad kvartalsanalys (ett heldagsmöte) mellan de ingående samverkansaktörerna. Man studerar då lägesbilden det senaste kvartalet jämfört med tidigare kvartal och år och analyserar område för område. Man analyserar då också vissa typer av vanliga former av brott eller otrygghetsskapande fenomen och dess orsaker för att kunna göra planering av effektiva insatser. Med hjälp av EMBRACE Insight ser man utvecklingen över tid, vilka områden och platser som är mest drabbade och under vilka tider och dagar. I EST-arbetet dokumenterar man också de insatser man sätter in och kan därför följa upp om insatser har samband med att problem minskar. Under detta möte fattas också beslut om vilka områden i kommunen som har mest behov av extra insatser under det kommande kvartalet. EST-arbetets insatser fokuserar då mest på dessa områden under det kommande kvartalet.

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EST och EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som görs inom EST. Du kan också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel inom EST här.


EMBRACE som verktyg för Trygghetsvandringar

Användning av EMBRACE under en trygghetsvandring.

Använd EMBRACE under era trygghetsvandringar. Trygghetsvandring genomförd på ett strukturerat och bra sätt kan vara ett utomordentligt användbart verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Använd EMBRACE Insight för att exempelvis se var ni har rapporter om otrygga platser eller andra otrygghetsskapande fenomen och använd EMBRACE IQ för att strukturerat rapportera och dokumentera det som observeras under vandringen, om t.ex. otrygga platser, etc.

Läs mer om Trygghetsvandring här.


Exempel på användare av EMBRACE

Tjänstemän (kommunala och privata) med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande kartläggning och insatser.
Polisen.
Bostads-/fastighetsbolag.
Vakt- och bevakningsbolag.
Försäkringsbolag.
Konstellationer av ovanstående som vill samverka kring gemensam lägesbild och åtgärder.
Forskare.


Ni kan anpassa användningen av EMBRACE så det passar er organisation och syfte

EMBRACE ger din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av de saker som din organisation vill eller har som uppdrag att kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE anpassas efter era behov. EMBRACE är i sitt grundutförande förberett för att din organisation kan samla in information om ett antal otrygghetsskapande indikatorer: 1) Skadegörelse 2) Incident mot anställd 3) Otrygg plats 4) Otrygghetsskapande samling av personer 5) Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande, samt 6) Särskilt evenemang.  Din organisation kan ändra och lägga till vilken information ni vill kartlägga. Ni kanske har egen redan insamlad information som ni vill ska integreras in i EMBRACE. Polismyndigheten kan importera anmälda brott-statistiken till EMBRACE Insight.

Lagligt stöd för insamling om otrygghet och brott

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer? Detta tydliggörs i en rättsutredning/laglighetsprövning – ta del av den HÄR (OBS! Ny version 1.2 – 2018).


Olika användningsområden av EMBRACE

EMBRACE är ett IT-system som ger stöd för systematisk, kontinuerlig kartläggning och analys samt för dokumentation och uppföljning av insatser. Vad som kartläggs och analyseras kan anpassas efter varje verksamhets unika behov.

EMBRACE kan användas av verksamheter som prioriterar ett systematiskt säkerhetsarbete i riskmiljöer. Ger stöd för kartläggning och analys och ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

EMBRACE kan användas av säkerhetsverksamheter som vill arbeta systematiskt med bättre analyser av både incidenter och framgångar. Det ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

EMBRACE kan användas av verksamheter som prioriterar ett systematiskt säkerhetsarbete i riskmiljöer. Ger stöd för kartläggning och analys och ger förutsättningar för förbättringar och för förebyggande insatser.

Exempel på tilläggsmoduler

Om man önskar importera anmälda brott till EMBRACE Insight eller kunna dokumentera insatser (t.ex. var man satt upp kameror eller var man har patrullerat) så innebär det inköp av Tilläggsmoduler. Nedan följer en kort beskrivning av Tilläggsmoduler i EMBRACE.

Import av anmälda brott. Denna tilläggsmodul möjliggör import veckovis av ett urval av anmälda brott till EMBRACE Insight. Man får då visualisering av dessa anmälda brott geografiskt och statistiskt i EMBRACE Insight. Denna modul finns tillgänglig.

Dokumentation och uppföljning av insatser. Denna tilläggsmodul möjliggör detaljerad dokumentation av insatser. T.ex: var och när och varför kamera satts upp; ritas ut på karta och statistik kan följas före och efter i EMBRACE Insight. T.ex. var och när och varför patrullering skett; ritas ut på karta och statistik kan följas före och efter i EMBRACE Insight. T.ex. man bygger om på en plats och förbättrar belysning och social kontroll; detta dokumenteras och ritas ut på karta och kan följas före och efter i EMBRACE Insight. Denna modul är för närvarande under utveckling och planeras finnas tillgänglig från april 2018.

Skaderapportering. Denna tilläggsmodul innebär att man kan registrera skador inom en kommun exempelvis, dess kostnader etc. Egna visualiseringar och statistik för detta i EMBRACE Insight. Denna modul är för närvarande på planeringsstadiet.

Sociodemografisk data. Denna tilläggsmodul innebär import av lokal data på områdesnivå inom en kommun om bl.a. utbildning, inkomst, arbetslöshet, m.m.. Möjliggör djupare analyser om varför förändringar sker eller inte sker i ett område vad gäller brott och otrygghet. Denna modul är för närvarande på planeringsstadiet.

Lokala trygghetsundersökningar. I de kommuner där man gjort lokala trygghetsmätningar kan dessa resultat importeras och visas i EMBRACE Insight. Den här typen av tilläggsmodul utvecklas på förfrågan från kund.

Kundens egna tillägg av frågor i EMBRACE IQ utöver grundpaketet eller import av egna data. En kommun eller annan verksamhet som använder EMBRACE kan vilja lägga till egna frågor i EMBRACE IQ eller ha befintliga data eller system och data som man önskar importera till EMBRACE Insight. Den här typen av tilläggsmodul utvecklas på förfrågan från kund.


EMBRACE ger förutsättningar för samhällsnytta, kostnadseffektivtet
och är användarvänligt

Samhällsnytta

EMBRACE ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat, systematiskt och effektivt. Det möjliggör effektivare arbete med att minska otrygghet och brott. Ett tryggare samhälle med mindre brott är ett attraktivt och socialt hållbart samhälle.

Kostnadseffektivitet

Otrygghet och brott är extremt kostsamt. Hur mycket kostar det din organisation per år (t.ex. otrygga medborgare som flyttar och inte minst skadegörelse)? EMBRACE ger din organisation förutsättningar att arbeta mer effektivt med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Exempelvis möjliggör EMBRACE den kartläggning som krävs för att mer effektivt kunna fördela befintliga resurser så att de kommer till maximal nytta och blir maximalt kostnadseffektiva. EMBRACE ger förutsättningar för att kunna göra mycket stora besparingar.

Användarvänlighet

Användarvänligt i alla led från inrapportering till analys. Statistiken och visualiseringarna på karta är kraftfull, relevant, lättbegriplig men ändå flexibel så att du som användare kan välja med enkla val, vad du vill analysera. Ingen statistikutbildning krävs för att kunna använda EMBRACE.


Följ oss på Facebook i vår mission att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.