Meny Stäng

Utbildning, handledning, support

Förutom att vi erbjuder utbildning i själva handhavandet av EMBRACE (i form av  t.ex. EMBRACE-grundutbildning, se nedan) erbjuder vi också grundläggande support i hur man kommer igång och hur man använder EMBRACE. Vi erbjuder dessutom olika fördjupningsutbildningar och även så kallad kvalificerad handledning.

I många kommuner uttrycker man att man har ett stort behov av tillgång till kontinuerligt stöd och handledning i kunskapsbaserat arbete, såsom i hur man kartlägger bra, hur man orsaksanalyserar, etc. Vi på Embrace safety ser oss som en nära samarbetspartner med de kommuner som använder EMBRACE och vi vill maximera deras kompetens och utförarförmåga i att förebygga brott och främja trygghet i sin kommun. Därför erbjuder vi både grundläggande stöd och mer skräddarsydd kvalificerad handledning till våra kommuner och deras samverkanspartners. Läs mer om våra utbildningar och olika former av stöd och handledning här.

EMBRACE-utbildning


Utbildning som introducerar och fördjupar

Under fliken Anmäl/Beställ i menyn kan du se aktuella utbildningar och göra din anmälan!

Våra kunder ser vanligtvis ett stort behov av utbildning av sina medarbetare, både i början av processen att använda EMBRACE men även kontinuerligt över tid och inte minst när ny personal tillkommer.  
 
Det kan handla om alltifrån vår grund- eller introduktionsutbildning i EMBRACE men kan också handla om att utbilda de som ska vara eller redan är IQ-rapportörer, de som ska kvalitetssäkra och vara administratörer, men också så klart de som använder Insight. Det kan också handla om utbildning i hur man gör bättre kvartalsanalyser, veckolägesbilder, hur man gör bra orsaksanalys eller hur man på ett bra sätt dokumenterar insatser och utvärderar insatserna med hjälp av EMBRACE.  

På en grundutbildning i EMBRACE kan det vara väldigt användbart att många i samverkansnätverket deltar.


Exempel på utbildningar: 

  • Grundutbildning i EMBRACE till administratörer och Insightanvändare – Hur man kommer igång och grundläggande funktioner. 
  • Utbildning i hur man rapporterar med EMBRACE IQ. 
  • Hur identifiera problembilder och hur göra orsaksanalyser? 
  • Hur välja insatser och sedan dokumentera (EMBRACE IQ Insats) och utvärdera (EMBRACE Insight Insats)? 
  • Veckolägesbild – Hur använda EMBRACE för att få fram bra underlag till veckolägesbild? 
  • Kvartals-/tertialanalys – Hur använda EMBRACE för att få fram bra underlag till och göra en kvartals- eller tertialanalys?


Vi erbjuder alltså ett antal heldagsutbildningar med olika inriktningar och teman vi erbjuder men vi skräddarsyr också gärna utbildningar utifrån kundens specifika behov. Ta kontakt med oss så ser vi till att utforma utbildning/ar så de passar era behov. 
 
Våra heldagsutbildningar, t.ex. grund-/introduktionsutbildningen av EMBRACE har hittills kostat 4.500kr per person och gör så fram t.o.m. 31 december 2019. Vi går från 1 januari 2020 över till en prismodell för våra utbildningar som innebär en lägre kostnad per person än 4.500kr och en modell som också gör det ännu billigare per utbildad person ju fler som deltar på utbildningen. 
 
Heldagsutbildning ges (typiskt kl. 9-16 med paus förmiddag och eftermiddag och lunch 12-13) lokalt hos er och kan vara introduktionsutbildning eller vidare- eller fördjupningsutbildning och kan vända sig till olika målgrupper såsom IQ-rapportörer, administratörer eller Insightanvändare. Vi utformar det precisa innehållet för utbildningsdagen tillsammans med kunden för bästa effekt och våra utbildningar utförs av universitetsutbildade kriminologer. 
 
Vår kostnadsmodell för heldagsutbildning innebär att ju fler deltagare desto lägre pris per deltagare. Vi vill att våra kunder ska ha möjlighet att utbilda så många medarbetare som möjligt. Hör av er till oss för kostnadsuppgifter. 


Utbildningsfilmer och annat material ingår i EMBRACE-grundpaketlicens 

Utbildnings- och fortbildningsmaterial via internet görs tillgängligt kontinuerligt och samtliga EMBRACE-användare har möjlighet att använda detta material. Utbildningsmaterialet behandlar bl.a. i detalj hur man rapporterar med EMBRACE IQ, hur man använder EMBRACE Admin, Insight, m.m.


EMBRACE Kvalificerad Handledning och Support (EMBRACE KHS) 

EMBRACE KHS innebär skräddarsydd handledning och support av ett obegränsat antal personer i er/a organisation/er. Ett visst antal timmar ingår per år. All vår handledning och support ges av en eller flera av våra universitetsutbildade kriminologer med erfarenhet av kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Vi planerar och utför handledningstillfällen och dess innehåll tillsammans med er för att tillse att ni får precis det ni har behov av. Ni kan handleda ett obegränsat antal personer inom ramen för de timmar ni har till ert förfogande. Första året brukar många prioritera handledning i det grundläggande om hur man konkret användare EMBRACE när man kommit igång i den egna kommunen och hur man får till bra rapportering och bra kvartals-/tertialanalyser och veckolägesbilder.

Kvalificerad handledning och support – Vi stödjer er i exempelvis orsaksanalyser med hjälp av EMBRACE.

Många vill sen gå vidare och stärka arbetet ännu mer med orsaksanalys och val av insatser och man kan vilja ha hjälp med specifika problembilder man har i sin kommun och med orsaksanalys och val av insatser samt inte minst uppföljning och utvärdering av insatserna.

Vi kan handleda genom att vi får tillgång till ert Insight och kan på så vis handleda på ett mycket konkret och nära sätt. Över tid tillkommer ny personal och nya problembilder hos er och därför har man kontinuerlig användning av KHS. Allt detta ovan beskrivna är bra exempel på vad man kan använda KHS till.

Vi handleder lokalt på plats ute hos er eller via digitala möten eller telefon. Vi utformar det enligt era önskemål och vad vi tillsammans med er kommer överens om är bäst för respektive moment. Vi handleder konkret och nära och ni ska uppleva att ni får konkret och tydligt stöd från oss.  

I vår KHS handleder vi genom att konkret och konstruktivt föreslå förändringar, tillägg, förslag, etc. i kundens arbete, baserat på goda och på kunskapsbaserade grunder så långt det är möjligt, men vi utför inte det konkreta arbetet åt kunden och vi ansvarar i formell mening inte för arbetets resultat.  Med KHS har vi dock en 100-procent-nöjd-kund-garanti. Om man inte är nöjd med något vi utför gör vi om det tills man är helt nöjd och vi tar inget extra betalt för det och detta räknas inte in i de timmar man har till sitt förfogande för innevarande år.  

I KHS ingår också full tillgång till utbildnings-, repetitions- och fortbildningsmaterial inklusive utbildningsfilmer, rapporter, guider, etc., via internet; www.embrace-safety.se. Allt detta får ni som användare fri tillgång till med hjälp av ett lösenord. 

En gång per år erbjuds en EMBRACE-kunskapsdag som ger inspiration till fortsättning, fördjupning, man får lyssna på andra användare, andra kommuner, etc. Denna dag ingår utan extra kostnad. Här finns möjlighet att vinna utnämningen ”Årets brottsförebyggare”.  

IT-support ingår också och här är det viktigt att vi kan hjälpa er snabbt vid behov med eventuella problem med systemet. Support ingår för alla användare helgfria vardagar under kontorstid kl. 8.00 till 17.00. För support finns en specifik e-postadress och även alltid minst ett telefonnummer. Supportmeddelanden/ärenden processas av oss minst två gånger per dag och vi svarar typiskt samma dag men absolut senast inom 24 timmar på vardagar.  
 
När ni vill ändra på personers behörigheter för att de byter arbetsuppgifter eller slutar, eller när någon ny börjar, ändrar och lägger vi till bland era behörigheter utan någon extra kostnad. En ny behörighet kan ersätta en annan persons. Det är hela tiden det totala antalet aktivt använda behörigheter som räknas in i det maximala totala antalet användare/behörigheter. 

OBS! Ni betalar ingenting extra för KHS. Det ingår i EMBRACE grundpaketlicens. Det kostar endast extra om ni önskar ytterligare så kallad extra kvalificerad handledning och support utöver de timmar som ingår i KHS för det innevarande året. Om man inte använder alla de KHS-timmar man har tillgång till under ett innevarande år kan 25 procent av de ej använda timmarna flyttas till kommande år, under förutsättning att man har EMBRACE grundpaketlicensavtal för minst två år. 

Vi vill att de som anlitar oss för handledning ska uppfatta handledaren som en partner som man har ett nära och förtroligt samarbete med. Handledningen kan fokusera på precis de specifika frågor i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet man står i för tillfället och behöver handledning i.

Handledning anpassas så att den vanligtvis förändras i karaktär från att i början fokuseras mer på grundläggande funktioner i EMBRACE och grunder i det kunskapsbaserade arbetet, för att sedan gå över till att bli mer fördjupat. Detta styrs så klart av dina/era behov. Även om du kommit långt kunskapsmässigt så ska vår handledning alltid vara användbar som ett kontinuerligt kompetensstöd i era lokala frågor, problembilder, orsaksanalyser, m.m.

Handledning sker dels via digitala handledningstillfällen men även på plats hos kunden vid behov. Kvalitén på vår kvalificerade handledning utvärderas minst en gång per år. De exakta formerna för den kvalificerade handledningen bestäms i samråd med kunden.


Exempel på konkreta handledningsaktiviteter inom den kvalificerade handledningen och supporten:

T.ex: Handledningsmöte en gång i månaden.

Erbjudande om handledning en gång i månaden. Man stämmer av hur allt fungerar; problem och lösningar. Senaste veckolägesbilderna från kommunen gås igenom och feedback ges till ansvariga hos kund. Medlyssning av veckomöte ett par gånger per år och feedback på innehåll och fokus. Feedback på eventuell orsaksanalys och förslag på insatser som kommunen tagit fram utkast på. Handledaren är också uppdaterad på kommunens kartläggningsdata via EMBRACE och ger feedback på läget i kommunen.

Handledning inför kvartalsanalys eller motsvarande analys, t.ex. tertialanalys.

Handledaren ger konkret feedback på kommunens utkast på kvartals-/tertialanalys, inklusive på eventuella orsaksanalyser, förslag på insatser och uppföljning av insatser.

Handledning inför årsanalys

Handledaren ger konkret feedback på kommunens utkast på årsanalys, inklusive på eventuella orsaksanalyser, förslag på insatser och uppföljning av insatser.

Sammanfattningsvis; Varför kvalificerad handledning i ert brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete?

Handledningen fokuserar på att stödja de professionella hos er så att de effektivare kan verka för att minska brottslighet och otrygghet i er kommun. Handledningen ska alltså indirekt leda till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i er kommun.

Handledaren kommer vara ett kostnadseffektivt sätt för er att tillföra personer till er verksamhet med rätt kompetens och som dessutom stärker den befintliga personalens kompetens och utförandefärdigheter i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Ni tar in kriminologisk, analytisk kompetens i verksamheten som partners och nära samarbetspersoner i form av handledare från Embrace safety som kompetensstärker de personer hos er som jobbar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Ni får konkret hjälp och stöd i ert arbete med era egna kartläggningsuppgifter med veckolägesbilder, orsaksanalyser, val och uppföljning av insatser, m.m.

Ni får tidseffektiv handledning via digitala möten som fokuserar på rätt saker och vi garanterar att ni blir nöjda.

Handledningen inkluderar handledning av en person eller en grupp av personer hos kunden. Handledning av fler än en person är möjligt när handledaren kan handleda samtliga personer samtidigt på möten, etc.


Extra kvalificerad handledning och support 

Med start 1 januari 2020 erbjuder vi våra kunder extra kvalificerad handledning och support, alltså utöver det som kommer att ingå i den nya licensen enligt alternativ 3 ovan. En del verksamheter eller samverkansgrupper vill ha mer intensiv hjälp med problembilder, analyser, insatser och utvärdering av insatser eller mer hjälp med hur man kan stärka veckolägesbilderna och kvartals- eller tertialanalyserna.  

Vi kommer överens med kunden vad den extra handledningen och supporten ska fokusera. Extra handledning och support väljer kunden alltså endast då den handledning och support som ingår i licensen inte räcker till. 

Man kan anlita oss (universitetsutbildade kriminologer) för extra handledning och support antingen per timme eller avtala ett ”Extra handledning och support”-paket med oss. Paketet blir snabbt mer ekonomiskt förmånligt för kunden jämfört med att anlita oss per timme. Kontakta oss för precis kostnadsuppgift. 

100 % nöjd-garanti

I alla våra utbildningar och i vår kvalificerade handledning har vi nöjd-kundgaranti. Den garantin innebär konkret att vi garanterar att den/de vi levererar utbildning och handledning till är 100% nöjda. Om så inte skulle vara fallet kompletterar vi till dess att kunden blir 100% nöjd, självklart utan extra kostnad.


Funktionen ”Vår sida”

Er egen sida; ”Vår sida” tar er samverkan med varandra och med oss på Embrace safety till nya höjder. Dela och ta del av info här.

Det här tar er samverkan till nästa nivå.

Ni i er kommun loggar in och delar lägesbilder och analyser m.m. Här finns också användbara mallar, utbildningsfilmer och sammanställningar av effektiva brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser.

Er egen sida; “Vår sida”. Lagra och dela exempelvis era veckolägesbilder med varandra på denna samverkansyta!

Om ni använder EMBRACE har ni helt kostnadsfri tillgång till er egen ”Vår sida”. Om ni ännu inte loggat in där så väntar den alltså på er. Kontakta din kontaktperson/handledare hos oss.m. Ni bestämmer själva vilka som ska ha tillgång till er ”Vår sida”.

Ni når ”Vår sida” via www.embrace-safety.se och i menyn högst upp på sidan finner du ”För användare” och sedan ”Vår sida”.

Vi har sett det här behovet i våra EMBRACE-kommuner en längre tid nu. På ”Vår sida” kan kommunen med sina samverkansparter t.ex. lägga upp utkastet/förslaget på veckolägesbild som sedan på veckomötet diskuteras och beslutas om. Ni slipper göra detta via e-post och hålla reda på vilken version som är den gällande. Den beslutade lägesbilden kan alltså enkelt och i tydlig lista sparas och lagras här. På så sätt får alla som ni vill ska ha tillgång till detta enkel och säker tillgång. Via ”Vår sida” är det också enkelt för er att ha kontakt med oss på Embrace safety. Här uppdaterar vi er om nyheter och handledning sker också via ”Vår sida”.