Om EMBRACE

Följ oss på Facebook i vår mission att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

EMBRACE är en förkortning för “Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions” och är en digital tjänst som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. EMBRACE ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka platser.

Se en kort presentationsfilm här: Vad är EMBRACE? – En introduktionsfilm

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer? Detta tydliggörs i en ny rättsutredning – ta del av den HÄR (OBS! Ny version 1.1 publicerad i slutet av december 2017 – i denna version har delarna om informationsskyldigheten reviderats något).

EMBRACE ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat och systematiskt. EMBRACE kan exempelvis användas i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i samverkan mellan exempelvis kommun, polis och andra aktörer såsom exempelvis bostads-/fastighetsföretag. EMBRACE ger då möjligheter till gemensamma lokala problembilder mellan verksamheter och inte minst möjligheter till samordnade insatser, något som tydligt förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten, samt Sveriges kommuner och landsting (se skriften “Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”), och inte minst i regeringens nya brottsförebyggande program “Tillsammans mot brott”.

 

Ett systematiskt, kunskapsbaserat arbetssätt

Strukturen i EMBRACE ger dig möjlighet och stöd i att i samverkan arbeta enligt den kunskapsbaserade process som förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten och  Sveriges kommuner och landsting (se skriften “Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”), och även i regeringens nya brottsförebyggande program “Tillsammans mot brott”. Inom polisen har denna typ av arbetssätt länge gått under benämningen PoP; Problemorienterat polisarbete. Det handlar om att arbeta systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling av resultat.

EMBRACE ger alltså din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av det som din organisation vill kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE kan anpassas efter era behov och personifieras så klart med era egna loggor och ledtexter.


Syftet med EMBRACE?

Att vara en användarvänlig och effektiv digital tjänst för att kartlägga och analysera brott och otrygghet och för att dokumentera och
utvärdera insatser mot brott och otrygghet.

Att möjliggöra ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Att möjliggöra effektiv  och systematisk samverkan mellan olika aktörer i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.


Målet med EMBRACE?

Att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet.

 

 

 

EMBRACE IQ

Det anpassningsbara informationsinsamlingsformuläret (kan effektivt användas i dator, surfplatta eller smartphone). Det är flexibelt. Dvs. man kan lägga till egna frågor, etc. Flera personer/roller kan lämna information kontinuerligt via EMBRACE IQ.  I EMBRACE IQ Admin  kontrolleras och justeras information (om så behövs – t.ex. om en address angivits fel eller om någon personuppgift har skrivits in som inte ska in). All information importeras sen automatiskt till EMBRACE Insight.

 

 

EMBRACE Insight

Kartläggnings- och analysverktyget som ger dig visualiseringar, statistik samt inte minst geografisk information baserat på den information som inkommit via EMBRACE IQ eller information som importerats på annat sätt; alltså information som insamlats på annat sätt än via EMBRACE IQ – t.ex. polisanmälningar. I EMBRACE Insight används Googles kartfunktioner. Det innebär att det finns vanlig karta, satellitkarta, för vissa städer detaljerade flygkartor, samt inte minst Google Street View. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga statistiska förkunskaper. Man klickar i det alternativ man är intresserad av att studera och alla information/statistik filtreras på detta. Exempelvis kan man klicka i området “City” och alternativet “Skadegörelse”. Då visas endast City och Skadegörelse. Man kan också klicka i flera områden och händelser/brott samtidigt. Exempelvis kan man vilja jämföra flera områden med varandra över tid.

Senaste veckan-vyn i EMBRACE Insight. Tydliggör antal av olika typer av händelser/brott och var och när de skett. Visar också procentuell förändring från förra och förr-förra veckan. De olika färgerna representerar olika typer av händelser/brott. Genom att klicka i valfri ruta filtreras all statistik och punkter på kartan på det valet (t.ex. ett visst område och/eller en viss händelse eller brott).

Senaste månaden-vyn i EMBRACE Insight. Tydliggör antal rapporteradehändelser och var och när de skett senast månaden. Visar också procentuell förändring från förra och förr-förra månaden. Heatmapfunktion i kartan (finns i alla vyer) hjälper med att tydliggöra hotspots/oroshärdar.

Senaste kvartalet-vyn i EMBRACE Insight. Visar händelser som rapporterats senaste kvartalet i jämförelse procentuellt med förra och förr-förra kvartalet.

Vyn för valfri period i EMBRACE Insight. Tydliggör antal av olika typer av händelser/brott och var och när de skett och här kan vilken vecka/veckor eller månad/er som helst väljas och analyseras. Satellitkartan gör att man detaljerat ser hur omgivningarna ser ut och möjliggör analys av varför brott sker eller varför många upplever att det är otryggt på vissa platser.

Google Street View. Denna mycket användbara kartfunktion gör att man detaljerat ser hur omgivningarna ser ut och möjliggör analys av varför brott sker eller varför många upplever att det är otryggt på vissa platser.

Diagram av händelser veckovis i EMBRACE Insight. Här visas händelser per vecka och över tid. Man kan ha satt in insatser i ett område men inte i annat och man kan då jämföra händelser över tid mellan dessa områden. Man kan via bara en klickning studera datum för datum eller månad för månad istället för veckovis som visas här. Alla diagram kan förstoras och studeras i detalj. Detta gör också EMBRACE Insight till ett bra presentationsverktyg. Dvs. man behöver inte ta över diagrammen eller kartvyerna till Powerpoint utan istället presentera direkt med EMBRACE Insight.

Periodjämförelse-vyn i EMBRACE Insight. Jämför valda tidsperioder med varandra. Skillnader visas i antal händelser men också i procentuella skillnader.

Områdesjämförelse-vyn i EMBRACE Insight. Jämför ett område med ett eller flera andra områden och få procentuella jämförelser mellan områdena.

“Rita i kartan”-funktionen i EMBRACE Insight. Man kan rita i kartan i vilken form och storlek som helst för att sedan klicka på “Filtrera” och då få all statistik i kartan och diagrammen endast för det inritade området. Kanske har man på denna plats/stråk satt in en insats och vill nu studera före och efter. Man kan även rita ett område som omsluter ett annat område (se bild från EMBRACE Insight nedan) för att kunna studera så kallade spridnings- och omfördelningseffekter av insatser som satts in i det centralt placerade området.

 

 

 

 

 

 

Hur kan det konkret gå till? Exemplet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun.

I Örebro kommun arbetar man sedan 2014 med en metod man kallar Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Syftet är att effektivt och systematiskt samverka för att mer effektivt minska otrygghet och brottslighet. Det handlar om samverkan mellan Örebro kommun (kommunens brottsförebyggarstrateg som ansvarig och med kommunens Brottsförebyggande råd som styrgrupp), Polismyndigheten i Örebro kommun (de två kommunpoliserna som ansvariga), samt andra privata aktörer (icke-myndigheter) såsom bostadsföretaget Örebrobostäder (ÖBO) AB, samt fastighetsbolagen Futurum (förskolor och skolor) och Västerporten.

Insamling av information varje vecka. En gång i veckan samlar alla verksamheter in information om otrygghetskapande händelser och brott (dvs. vad som skett senaste veckan – vad, var och när det skett). Senast onsdag eftermiddag ska informationen vara inlämnad. Det handlar bl.a. om att bostadsbolagen rapporterar in vad som hänt i deras områden och på deras fastigheter och förskolor och skolor, och att kommunen rapporterar vad som hänt i deras verksamheter. Detta görs med hjälp av EMBRACE IQ, och det görs varje vecka utan avbrott. Informationen som lagts in i EMBRACE IQ går nu in i karläggnings- och analysverktyget EMBRACE Insight. Varje vecka får man alltså en gemensam lokal problembild i EMBRACE Insight.

Analys och samordning av insatser varje vecka. Varje torsdag förmiddag tar man del av samma lokala problembild i EMBRACE Insight på ett möte och man studerar vad som hänt senaste veckan och hur utvecklingen ser ut jämfört med tidigare veckor – ökningar, minskningar? Vilka insatser behövs och var behövs de kommande vecka och vem (vilken verksamhet) gör vad? Man sammanställer en EST-veckorapport (en gemensam lägesbild sammanfattad i text) som innefattar en kort sammanfattning av lägesbilden och vilka insatser som planeras. Denna skickas ut till berörda parter inklusive beslutsfattare och inom exempelvis polisens verksamhet används den i det konkreta operativa planeringsarbetet för kommande helg och vecka.

Mer djupgående analys en gång per kvartal. En gång per kvartal görs en så kallad kvartalsanalys (ett heldagsmöte) mellan de ingående samverkansaktörerna. Man studerar då lägesbilden det senaste kvartalet jämfört med tidigare kvartal och år och analyserar område för område. Man analyserar då också vissa typer av vanliga former av brott eller otrygghetsskapande fenomen och dess orsaker för att kunna göra planering av effektiva insatser. Med hjälp av EMBRACE Insight ser man utvecklingen över tid, vilka områden och platser som är mest drabbade och under vilka tider och dagar. I EST-arbetet dokumenterar man också de insatser man sätter in och kan därför följa upp om insatser har samband med att problem minskar. Under detta möte fattas också beslut om vilka områden i kommunen som har mest behov av extra insatser under det kommande kvartalet. EST-arbetets insatser fokuserar då mest på dessa områden under det kommande kvartalet.

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EST och EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som görs inom EST. Du kan också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel inom EST här.


Exempel på användare av EMBRACE

Tjänstemän (kommunala och privata) med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande kartläggning och insatser.
Polisen.
Bostads-/fastighetsbolag.
Vakt- och bevakningsbolag.
Försäkringsbolag.
Konstellationer av ovanstående som vill samverka kring gemensam lägesbild och åtgärder.
Forskare.


Ni kan anpassa användningen av EMBRACE så det passar
er organisation och syfte

EMBRACE ger din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av de saker som din organisation vill eller har som uppdrag att kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE anpassas efter era behov. EMBRACE är i sitt grundutförande förberett för att din organisation kan samla in information om ett antal otrygghetsskapande indikatorer: 1) Skadegörelse 2) Incident mot anställd 3) Otrygg plats 4) Otrygghetsskapande samling av personer 5) Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande, samt 6) Särskilt evenemang.  Din organisation kan ändra och lägga till vilken information ni vill kartlägga. Ni kanske har egen redan insamlad information som ni vill ska integreras in i EMBRACE. Polismyndigheten kan importera anmälda brott-statistiken till EMBRACE Insight.

 

Tilläggsmoduler

Om man önskar importera anmälda brott till EMBRACE Insight eller kunna dokumentera insatser (t.ex. var man satt upp kameror eller var man har patrullerat) så innebär det inköp av Tilläggsmoduler. Nedan följer en kort beskrivning av Tilläggsmoduler i EMBRACE.

Import av anmälda brott. Denna tilläggsmodul möjliggör import veckovis av ett urval av anmälda brott till EMBRACE Insight. Man får då visualisering av dessa anmälda brott geografiskt och statistiskt i EMBRACE Insight. Denna modul finns tillgänglig.

Dokumentation och uppföljning av insatser. Denna tilläggsmodul möjliggör detaljerad dokumentation av insatser. T.ex: var och när och varför kamera satts upp; ritas ut på karta och statistik kan följas före och efter i EMBRACE Insight. T.ex. var och när och varför patrullering skett; ritas ut på karta och statistik kan följas före och efter i EMBRACE Insight. T.ex. man bygger om på en plats och förbättrar belysning och social kontroll; detta dokumenteras och ritas ut på karta och kan följas före och efter i EMBRACE Insight. Denna modul är för närvarande under utveckling och planeras finnas tillgänglig från april 2018.

Väderdata. Denna tilläggsmodul innebär automatisk retrospektiv import av lokalt väder per dag; Temperatur, nederbörd samt solens upp- och nergång. Möjliggör analys i EMBRACE Insight vad som händer på platser eller i områden när det är kallt, varmt, regn, mörkt, ljust, etc. T.ex. man kan lära sig mönster att man ser fler skadegörelser vid fint väder, etc. Särskilt viktigt vid uppföljning av insatser; t.ex. var det regnet eller insatsen som gjorde att inga ungdomar var på platsen? Denna tilläggsmodul är för närvarande under utveckling och planeras finnas tillgänglig från juni 2018.

Skaderapportering. Denna tilläggsmodul innebär att man kan registrera skador inom en kommun exempelvis, dess kostnader etc. Egna visualiseringar och statistik för detta i EMBRACE Insight. Denna modul är för närvarande på planeringsstadiet.

Sociodemografisk data. Denna tilläggsmodul innebär import av lokal data på områdesnivå inom en kommun om bl.a. utbildning, inkomst, arbetslöshet, m.m.. Möjliggör djupare analyser om varför förändringar sker eller inte sker i ett område vad gäller brott och otrygghet. Denna modul är för närvarande på planeringsstadiet.

Lokala trygghetsundersökningar. I de kommuner där man gjort lokala trygghetsmätningar kan dessa resultat importeras och visas i EMBRACE Insight. Den här typen av tilläggsmodul utvecklas på förfrågan från kund.

Kundens egna tillägg av frågor i EMBRACE IQ utöver grundpaketet eller import av egna data. En kommun eller annan verksamhet som använder EMBRACE kan vilja lägga till egna frågor i EMBRACE IQ eller ha befintliga data eller system och data som man önskar importera till EMBRACE Insight. Den här typen av tilläggsmodul utvecklas på förfrågan från kund.

 

EMBRACE ger förutsättningar för samhällsnytta, kostnadseffektivtet
och är användarvänligt

Samhällsnytta
EMBRACE ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat, systematiskt och effektivt. Det möjliggör effektivare arbete med att minska otrygghet och brott. Ett tryggare samhälle med mindre brott är ett attraktivt och socialt hållbart samhälle.

Kostnadseffektivitet
Otrygghet och brott är extremt kostsamt. Hur mycket kostar det din organisation per år (t.ex. otrygga medborgare som flyttar och inte minst skadegörelse)? EMBRACE ger din organisation förutsättningar att arbeta mer effektivt med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Exempelvis möjliggör EMBRACE den kartläggning som krävs för att mer effektivt kunna fördela befintliga resurser så att de kommer till maximal nytta och blir maximalt kostnadseffektiva. EMBRACE ger förutsättningar för att kunna göra mycket stora besparingar.

Användarvänlighet
Användarvänligt i alla led från inrapportering till analys. Statistiken och visualiseringarna på karta är kraftfull, relevant, lättbegriplig men ändå flexibel så att du som användare kan välja med enkla val, vad du vill analysera. Ingen statistikutbildning krävs för att kunna använda EMBRACE.


Upphovsperson och ägarskap av EMBRACE

Upphovsperson och huvudansvarig för utvecklingen och vidareutvecklingen  av EMBRACE är Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi. Han är till vardags verksam vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. EMBRACE ägs och förvaltas av företaget Embrace Safety AB. Se kort intervju med upphovspersonen Henrik Andershed om EMBRACE.


Några frågor och svar med upphovspersonen

Henrik Andershed är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet och är upphovspersonen bakom EMBRACE. Han är författare till mer än 100 vetenskapliga publikationer och har i ca 20 år arbetat med både grundforskning och mer tillämpad forskning inom områdena socialt arbete och brottsförebyggande arbete. Han har i flera år haft nära samarbeten med kommuner, polismyndigheten och bostadsföretag i brottsförebyggande frågor. Läs här om vad han ser som det viktigaste med EMBRACE.

Varför EMBRACE, finns det inte redan tillräckligt med appar och tjänster?
– Det var förvisso inte självklart att starta utvecklingen av EMBRACE. Idén har jag burit på länge och trott på hela tiden men det kräver mycket jobb under lång tid och mycket utvecklingsfinansiering som inte varit helt lätt att hitta. Efter att Örebro universitets holdingbolag och innovationskontor stöttade och gick in med finansiering, och så även Region Örebro Län, under 2016, då kände jag att nu bara måste det här göras. Och, vi såg samtidigt ett stort behov av en tjänst som EMBRACE inom ramen för den samverkan som polisen, kommunen och bostads-/fastighetsföretag i Örebro kommun hade och fortfarande har (EST – se beskrivning ovan). Det blev för viktigt för att låta bli. Den initiala utvecklingen har också underlättats mycket av att just bostadsföretag, speciellt Örebrobostäder AB, har varit väldigt intresserade av att pröva de första versionerna av EMBRACE. Det har varit ett väldigt bra och viktigt samarbete i början av utvecklingen av EMBRACE.

– Och visst, det finns appar och webbsidor som visar brott på karta, och du kan rapportera in var du känner dig otrygg  i olika appar, men den här typen av ambitiös men användarvänlig tjänst som möjliggör arbete enligt den kunskapsbaserade processen, och dessutom i samverkan mellan olika aktörer, det finns inte. EMBRACE är först. Att vi lyckats integrera Googles kartfunktioner i EMBRACE är jag otroligt nöjd med. Funktioner såsom Google Street View är väldigt användbart. Vi har också en unik position på så sätt att vi är forskningsbaserade mycket mer än många andra utvecklare av digitala tjänster. Det kommer att göra EMBRACE starkt och hållbart och okänsligt för trender tror jag.

Finns det verkligen ett behov ute i verksamheter av EMBRACE?
– Min bild är att det definitivt finns ett stort behov ja och behovet finns i många olika verksamheter. I många kommuner arbetar man redan i samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer såsom bostadsföretag, t.ex. med fokus på de mest socialt utsatta områdena i kommunen. Man ser behovet av att samarbeta och många är också öppna för, och ser nyttan med, att arbeta kunskapsbaserat, dvs. systematiskt med kartläggning, analys, etc. Men, man saknar verktyg för arbetet. Många mejlar och ringer varandra men man har ingen systematik i hur man upprättar en kartläggning, dvs. en lokal problembild. EMBRACE är verktyget för precis det arbetet. Jag kan för övrigt inte heller se vad alternativet skulle vara till ett kunskapsbaserat arbete?

Vad är din vision med EMBRACE?
– Jag vill att EMBRACE ska vara ett verktyg med vilket vi förverkligar ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i alla Sveriges kommuner, och på så sätt blir mycket effektivare i att förebygga brott och otrygghet. Jag vill att alla verksamheter inklusive kommuner ska ha möjlighet att använda EMBRACE och därför är jag väldigt mån om att mindre kommuner inte ska behöva betala lika mycket för att använda EMBRACE, som större kommuner. Jag ser också stora internationella möjligheter men det är nästa steg.

 Om man vill börja använda EMBRACE, hur gör man då?
– Man hör av sig till oss så bokar vi in ett möte för att konkret göra upp en plan för hur just den verksamheten kan börja arbetet. Det ska vara enkelt att börja använda EMBRACE. En viktig sak att säga är att man inte behöver börja med hela sitt område/kommun, dvs. kartlägga allt och alla områden i kommunen. Man kan exempelvis börja med de områden man anser sig ha störst behov av att sätta in insatser i. I de områdena blir det viktigt att få bra kartläggningar och analyser i, så att man har möjlighet att sätta in mer effektiva insatser. Många tänker nog att man har koll på sina områden men många blir väldigt förvånade av resultaten av kartläggningarna när man väl startar. Ett problematiskt område är ofta inte problematiskt i hela området och var hotspotsen/oroshärdarna är kan också förändras över tid ganska mycket.

Vilket är det största värdet med EMBRACE för det praktiska brottsförebyggande arbetet?
– Helt klart är det största värdet att man med EMBRACE får ett lättanvänt men kraftfullt verktyg som möjliggör systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan. Det är enkelt att använda det och enkelt att förstå det. I EMBRACE Insight ser man direkt vad, var och när saker typiskt sker och man får ett väldigt användbart beslutsunderlag inför insatser.

Vad händer med EMBRACE just nu, utvecklas det mycket?
– EMBRACE är i dess nuvarande version ett bra stöd för kartläggning och analys i samverkan. Vi utvecklar nu så att EMBRACE ska bli ett ännu bättre stöd för uppföljning av insatser. Tack vare att det företag (Nethouse) som varit med från början i IT-utvecklingen av EMBRACE nu investerar tid i EMBRACE så kommer vi kontinuerligt att uppdatera EMBRACE under 2017 och 2018 med flera nya funktioner.