Nyheter

Juli 2018

Almedalen – EMBRACE på väg ut till internationell användning!

EMBRACE är på väg ut till internationell användning, för att användas till säkerhets- och trygghetskartläggning i oroliga och krigsdrabbade områden och länder. Det är precis i linje med hur vi hela tiden tänkt på EMBRACE som ett flexibelt digitalt verktyg som kan ger användarvändligt men kraftfullt stöd i kartläggning och analys. Tillsammans med Metis Services och Othrys gav vi ett seminarium under Almedalsveckan kring temat: “Security through understanding – Kan förståelse för motpart främja integration och förebygga brott”.

 

Juni 2018

EMBRACE uppmärksammas i senaste numret av tidningen Marknad.

Läs artikeln på sidan 38 i tidningen HÄR.

 

Juni 2018

Träffa oss under Almedalsveckan 2018.

Vi är på plats 2-4 juli i Almedalen inbjudna som talare i flera seminarier.  Men, vi ses gärna för ett möte eller två. Kontakta gärna oss om du vill ses för ett möte under dessa dagar, se “KONTAKT”.

 

Juni 2018

EMBRACE i internationellt perspektiv på Stockholm Criminology Symposium.

Just nu pågår årets upplaga av den internationella kriminologikonferensen Stockholm Criminology Symposium (www.criminologysymposium.com/2018). Professor Henrik Andershed presenterar under rubriken “How can we make it happen in practice? Systematic problem-oriented crime prevention and safety promotion in collaboration between the police, the municipality, and housing companies with the assistance of digital tools.” Ta del av presentationen HÄR.

 

Juni 2018

Leder den typen av vägledning man får via EMBRACE till bättre orsaksanalyser av brott?

I en kandidatuppsats i kriminologi vid Örebro universitet undersökte de två studenterna Johan Bjuremo och Johan Stjernkvist huruvida mer information i form av mer detaljerade kartor, tidsangivelser och teoretisk vägledning leder till fler identifierade orsaker till ett hot-spot för misshandelsfall som visas på en karta. Studien undersökte även i vilken utsträckning det fanns skillnader inom och mellan olika yrkesgrupper samt inom och mellan grupper med olika lång brottsförebyggarerfarenhet i hur många orsaker till misshandelsfallen man kunde ange med bra argumentation. Urvalet bestod av totalt 116 respondenter fördelat på 73 kvinnor, 42 män och en person som uppgav annat (16 poliser, 17 samordnare, 7 strateger, 14 övriga yrkesverksamma och 59 lekmän/universitetsstudenter). Respondenterna fick besvara en enkät via webben där hot-spot för misshandelsfallen presenterades i sex olika informationsnivåer. Resultaten visade en signifikant ökning av antalet identifierade brottsorsaker inom samtliga yrkesgrupper och erfarenhetsgrupper med bättre kartor, mer information och med den typen av teoretisk vägledning som Brå och andra rekommenderar, dvs. att i grunden utgå ifrån att det kan finnas situationella orsaker, brottsoffer-/objektsorsaker och gärningspersonsorsaker.  Man drar därför i uppsatsen slutsatsen att mer detaljrika kartor, information om tidsangivelser och teoretisk vägledning vid orsaksanalyser leder till att fler brottsorsaker kan identifieras, oavsett yrkesgrupp eller grupper med olika lång brottsförebyggarerfarenhet. I framtiden skulle denna kunskap kunna resultera i att brottsorsaksanalyser utförs mer detaljerat och således skulle mer effektiva brottsförebyggande åtgärder kunna implementeras. Även om alla yrkesgrupper och lekmän blev hjälpta av mer vägledning, inklusive av den teoretiska vägledningen, så kan man också notera i resultaten att det är en mindre andel som identifierar en majoritet av orsakerna. Det understryker behovet av utbildning i orsaksanalys ute i praktik. Läs studien HÄR.

Kommentar på studien av Prof. Henrik Andershed: – Det är en innovativ och jätteintressant studie som pekar i en tydlig riktning. Att moderna kartor, tidsangivelser av brott och teoretisk vägledning verkligen verkar vara hjälpsamma för att göra bättre orsaksanalyser. Resultaten visar alltså tydligt att de kartor och funktioner som finns i EMBRACE kan fungera som bra stöd för orsaksanalyser. Studien pekar alltså på att ett kunskapsbaserat arbete som startar med att man gör bra kartläggningar av brott och sedan gör orsaksanalys, kan vara ett effektivt sätt att arbeta. Jag tycker dock det är viktigt att inte dra för stora och säkra slutsatser baserat på denna enskilda studie. Den är relativt liten, dvs. vissa yrkesgrupper som undersöktes bestod av små grupper, etc.

 

Maj 2018

Stort intresse för EMBRACE.

Det händer mycket för EMBRACE nu och det glädjer oss så klart eftersom vi nu känner att vi får påbörja vår mission att med EMBRACE bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Sverige. Intresset är stort och under maj månad träffar vi flertalet kommuner i samverkan med polis och bostadsföretag som nu konkret funderar på hur de kan använda sig av EMBRACE.

 

Maj 2018

Ny version av EMBRACE fullmatad med nya funktioner!

EMBRACE utvecklas i stadig takt. Den senaste versionen av EMBRACE som nu är i bruk erbjuder verkligen många och mycket användbara funktioner. Flera helt nya vyer i EMBRACE Insight som fokuserar på att hjälpa användaren med olika tidsjämförelser och jämförelser mellan områden. Funktionen “Rita i kartan” öppnar upp för fantastiska möjligheter att studera en specifik plats, gata eller något annat geografiskt område – Du ritar direkt i kartan och klickar sen “Filtrera” – all statistik som visas gäller då det inritade området! Man kan ha satt upp en kamera på en viss plats – Du ritar in platsen och kan då studera händelseutvecklingen före och efter kameran. Du får ett konkret och enkelt verktyg för att utvärdera insatser.

 

Maj 2018

Studenter på kriminologiprogrammet vid Örebro universitet utbildas i EMBRACE

Studenter på kriminologiprogrammet utbildas i EMBRACE under deras Termin 4 då de bland annat studerar kartläggning och analys av brott och otrygghet. Studenterna får i uppgift att i Örebro kommuns EMBRACE-data finna ett hot-spot för skadegörelse och göra en orsaksanalys av den skadegörelsedrabbade platsen. Ett viktigt och uppskattat moment under kriminologiprogrammets totalt sex terminer.

 

April 2018

Stort intresse för EMBRACE på “Råd för framtiden”!

Nu har vi precis avslutat vårt deltagande på konferensen “Råd för framtiden” i Örebro. EMBRACE togs upp i flera seminarier och föreläsningar och vi var också med i utställningsområdet. Vi gläds åt att konstatera att så många delar vår mission att göra Sverige tryggare med hjälp av ett effektivt digitalt verktyg! Tack till er alla (och ni var många) som visade intresse för EMBRACE.

 

April 2018

Vi ses väl nästa vecka i Örebro på “Råd för framtiden”?

Nu förbereder vi oss för fullt för Råd för framtiden och för att visa upp EMBRACE där. Vi hoppas vi får möjlighet att prata med just dig. Vi finns i utställningsområdet både 19 och 20 april. Välkommen! Se www.bra.se/rff

 

Mars 2018
Mycket nytt i EMBRACE Insight.

Utvecklingen går verkligen framåt i EMBRACE Insight. Nu kan man exempelvis rita i kartan och se hur händelseutveckligen/statistiken ser ut inom just det området på kartan. Det öppnar upp för att utvärdera insatser som satts in på den platsen – det kan exempelvis handla om att man satt upp en kamera eller intensivt patrullerat på en viss geografisk yta (t.ex. centrum eller skolgård, etc).


Februari 2018
Sollentuna påbörjar sitt arbete med EMBRACE.

Sollentuna kommun med samarbetsnätverk (t.ex. polisen och kommunala bostadsföretag) utbildas i EMBRACE.

 

Januari 2018
Om EMBRACE igen hos justitieministern.

En handfull forskare bjöds för andra året i följd in till justitieministern för att ge sin bild av vad som behövs i Sverige för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i socialt utsatta områden. Henrik Andershed var en av de inbjudna och framförde behovet av att arbete mer systematiskt i samverkan och ta hjälp av digitala verktyg såsom EMBRACE.

 

Januari 2018
Botkyrka påbörjar sitt arbete med EMBRACE.

Botkyrka kommun med samarbetsnätverk (t.ex. polisen och kommunala bostadsföretag) utbildas i EMBRACE.

 

December 2017
Ny reviderad version av utredning om det lagliga stödet för EMBRACE.

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer? Detta tydliggörs i en rättsutredning/laglighetsprövning av EMBRACE – ta del av den HÄR (OBS! Ny version 1.1 publicerad i slutet av december 2017 – i denna version har delarna om informationsskyldigheten reviderats/tydliggjorts).

 

Oktober 2017

Utredning om det lagliga stödet för EMBRACE.

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra – mellan polis, kommun och andra aktörer. Detta tydliggörs i en ny rättsutredning/laglighetsprövning av EMBRACE.

 

Augusti 2017

Huddinge påbörjar sitt arbete med EMBRACE.

Huddinge kommun med samarbetsnätverk (t.ex. polisen och räddningstjänsten) utbildas i EMBRACE.

 

Juli 2017
EMBRACE i Almedalen.

Under Almedalsvecka 2017 presenterades EMBRACE och i panelen fanns bl.a. regionpolischefen Carin Götblad. Läs mer om detta och se intervjuer om EMBRACE med Carin Götblad och Henrik Andershed HÄR. Även polismyndigheten uppmärksammar detta, läs mer HÄR.


Juni 2017

EMBRACE används som presentationsverktyg för att uppdatera kommunens brottsförebyggande råd om den lokala bilden.

Nu börjar EMBRACE användas som presentationsverktyg för Örebro kommuns brottsförebyggande råd för att visa hur den lokala bilden och utvecklingen ser ut.


Juni 2017

Studenter på Kriminologiprogrammet använder EMBRACE.

Studenter på Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet använder EMBRACE och verkliga uppgifter från områden i Örebro. Det är under Kriminologiprogrammets fjärde termin (av totalt sex) då studenterna går kurser i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som de får i uppgift att med hjälp av uppgifter i EMBRACE kartlägga, analysera och föreslå brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser som också ska utvärderas. Kursutvärderingar visar att studenterna uppskattar detta inslag väldigt mycket i deras utbildning. Läs mer om Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet:
Kriminologistudenter med rätt kunskaper
Information om Kriminologiprogrammet


Maj 2017

Huddinge kommun bestämmer sig för EMBRACE.

Huddinge kommun kommer fram till att EMBRACE är det verktyg de vill använda i deras samverkan (med bl.a. polisen, bostadsbolag, räddningstjänst) i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

 

April 2017
EMBRACE presenteras för partiledare.

Vi bjuds in att berätta om EMBRACE för Annie Lööf (C) när hon är på besök i Örebro.


Mars 2017

Workshop på konferensen “Råd för framtiden”.

Vi håller i workshop i Malmö på “Råd för framtiden” om analys av lokal brottslighet och använder EMBRACE som verktyg. Över 600 personer deltar på konferensen som är Sveriges största brottsförebyggarkonferens.

 

Mars 2017

EMBRACE årets digitala innovation.

På Örebro kommuns årliga gala “Örebrogalan” tilldelas EMBRACE priset för årets digitala innovation. Läs mer HÄR.
Örebrogalans webbsida

 

Mars 2017
Regeringens nya brottsförebyggande program publiceras.

“Tillsammans mot brott”, regeringens nya brottsförebyggande program publiceras. Man understryker i programmet behovet av att samverka och att arbeta mer kunskapsbaserat – dvs. att jobba mer systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning, etc. EMBRACE är ett verktyg för just detta. Det blir tydligt att EMBRACE kan hjälpa i att förverkliga regeringens program. Ta de

l av programmet HÄR.

 

Januari 2017
BRÅ-projekt om socialt utsatta områden.

Örebro kommuns arbete med att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet och trygghetsfrämjande arbetet uppmärksammas av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Ett projekt inriktat på att effektivisera arbetet i socialt utsatta områden sätts igång av BRÅ i vilken Örebros modell sprids till åtta andra kommuner. Läs mer om projektet och se videoinspelade föredrag från projektet, inklusive inslag om EMBRACE HÄR.

 

Oktober 2016
Om EMBRACE hos justitieministern.

En handfull forskare bjöds in till justitieministern för att ge sin bild av vad som behövs i Sverige för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Henrik Andershed var en av de inbjudna och framförde behovet av att arbete mer systematiskt i samverkan kring kartläggning, analys, insatser, etc. EMBRACE presenterades också. Andershed bjöds sedan tillbaka till justitiedepartementet för att ge råd angående regeringens nya brottsförebyggande program.


September 2016

Första versionen av EMBRACE tas i bruk.

Inom ramen för Örebro kommuns arbete med brottsföreyggande och trygghetsskapande arbete börjar man nu testa EMBRACE. Allra först ut med att testa EMBRACE är Örebrobostäder (ÖBO) AB i september 2016.


Mars 2016

Utvecklingen av EMBRACE startar.

Idén har funnits i flera år men nu sattes arbetet igång med utvecklingen av EMBRACE. I Örebro kommuns arbete med brottsföreyggande och trygghetsskapande arbete såg man ett tydligt behov av EMBRACE och man ville vara först ut att testa.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete


Mars 2016
Skriften “Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete” publiceras.

Denna skrift utgiven av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges kommuner och landsting tydliggör vikten av samverkan och lokalt kunskapsbaserat brottsföreyggande arbete. I skriften beskrivs ett arbete inom vilket det finns ett stort behov av ett digitalt verktyg som EMBRACE. Ladda hem och läs skriften HÄR.