Hur bli användare?

Är du/din organisation eller ni i samverkan
intresserade av EMBRACE?

Följ oss på Facebook i vår mission att förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vi månar om ett seriöst och professionellt bemötande med er som potentiella användare av EMBRACE och att ni får en ordentlig möjlighet att förstå vad EMBRACE är innan ni betämmer er. Vi träffas gärna för ett förutsättningslöst möte då vi i mer detalj får berätta om EMBRACE och visa hur det konkret fungerar, och ni får möjlighet att få svar på era frågor. Vi sätter er också gärna i kontakt med kommuner och andra aktörer som redan använder EMBRACE så ni kan höra hur de använder det i sitt vardagliga arbete.

  
  

Nu fulländas EMBRACE – dokumentera och utvärdera insatser! Vi erbjuder nu också mer handledning och stöd och presenterar ny förmånlig prismodell som bl.a. innehåller många fler Insight-användare! Se film HÄR.

Varför ska kommuner brottsförebygga? Se en kort FILM från Brottsförebyggande rådet – Brå.

Ny film om det innovativa och revolutionerande med EMBRACE (tre minuter): FILM

Vad är EMBRACE? (ny 190120): EMBRACE på tre minuter

EMBRACE på 10 minuter: En presentation av professor Henrik Andershed

Hur vi hjälper er att komma igång med EMBRACE

  
  


Vi hjälper er att komma igång

Att börja använda EMBRACE innebär bland annat att man behöver ha någon form av upparbetad organisation för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet; t.ex. att det är tydligt vilka aktörer som är med, vilka som ska vara inrapportörer (EMBRACE IQ-användare), etc. När exempelvis en kommun har bestämt sig för EMBRACE så skriver vi avtal med den kommunen så tidigt som möjligt eftersom vi ser det som en självklarhet att vi stöttar i igångsättandet/implementeringen av EMBRACE. Vi stöttar och vägleder kommunen i vad som behöver göras innan och under implementeringen. Vi arbetar då i samarbete med kommunen (gärna en specifik utsedd kontaktperson) utifrån en checklista/implementeringsplan för hur man kommer igång med EMBRACE – en punktlista helt enkelt för vad som behöver göras. Ibland tar det alltså några månader från det att kommunen bestämt sig för att använda EMBRACE tills dess att man faktiskt konkret börjar använda det fastän vi redan avtalat med kommunen att de ska använda EMBRACE. Den avtalade användningstiden (t.ex. 12 månader) av EMBRACE startar dock inte förrän kommunen faktiskt har börjat använda EMBRACE.

  
  


Kostnad?

För att kunna säkerställa datasäkerhet och lagring, support och vidareutveckling så finns en kostnad associerad med att använda EMBRACE. Vi skriver gärna avtal på minst ett år i taget och vår idé är att alla ska ha möjlighet att använda EMBRACE, även med en begränsad budget. EMBRACE kostar därför mindre för mindre kommuner och lite mer för större kommuner. Vår idé är också att samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska löna sig. Med fler aktörer som tillsammans använder EMBRACE blir det därför mer förmånligt att använda EMBRACE. Kontakta oss för prisuppgift.

  
  


Utbildning och stöd

Grundutbildningen i EMBRACE innebär en heldagsutbildning. Utbildningen innefattar inte bara konkret lärande av funktioner i EMBRACE utan också viktiga kunskaper om exempelvis kartläggning och analys av brott och otrygghet. Kontakta oss för prisuppgift. Som användare av EMBRACE har man självklart också tillgång till stöd/support och en gång per år inbjuds man till en EMBRACE-dag för uppdatering och erfarenhetsutbyte med andra användare.

  
  


Vill du veta mer?

Hör av dig så får du ett lösenord till “För användare”-sidan där det finns informationsfilmer m.m. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken “Kontakt”.

  
  


Exempel på potentiella användare av EMBRACE

Tjänstemän (kommunala och privata) med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande kartläggning och insatser.
Polisen.
Fastighetsägare.
Kollektivtrafiksbolag.
Företag som förvaltar offentliga toaletter.
Vakt- och bevakningsbolag.
Försäkringsbolag.
Konstellationer av ovanstående som vill samverka kring gemensam lägesbild och åtgärder.
Forskare.

  
  


EMBRACE i Huddinge kommun

Huddinge kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen, Södertörns brandförsvarsförbund och de kommunala bostadsbolagen. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild och baserat på den samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande händelser och platser den kommande veckan. I Huddinge genomförs även återkommande tertiäranalyser. Huddinge har använt EMBRACE sedan januari 2018. Läs intervju här med Catarina Klockerud som är säkerhetssamordnare i Huddinge kommun.


Varför valde ni i Huddinge att börja använda EMBRACE?

Vi hade ett behov av att kunna följa händelseutvecklingen både geografiskt och över tid. Detta för att kunna rikta våra brottsförebyggande åtgärder till rätt platser och tider. EMBRACE uppfyller det behovet.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Huddinge?

Catarina Klockerud Säkerhetssamordnare
Huddinge kommun

När vi behöver analysera en särskild plats är det lätt att ta fram den fakta som vi har om just den platsen. EMBRACE gör det lätt att se tidpunkt, frekvens och upprepning. När vi har planerat våra trygghetsdialoger har det varit oerhört bra att kunna ta fram vilka specifika platser som vi behöver besöka och titta närmare på. Sedan utifrån det kunna föreslå situationella brottsförebyggande åtgärder.


Har systematiken kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen förändrats sedan införandet av EMBRACE?

Vi har sedan införandet av EMBRACE utvecklat det brottsförebyggande arbetet till att göra det mer systematiskt. Vi får inrapporterade händelser varje vecka och utifrån dessa gör vi tertialuppföljningar. Det leder till att vi tittar över de planerade aktiviteterna i vår samverkansöverenskommelse och ser till att det hela tiden är levande och följer med i planeringen av åtgärder.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Den absolut främsta fördelen är att allt finns samlat på en plats. I dagsläget håller vi på att bygga upp antalet IQ-rapportörer, detta gör att det just nu tar lite tid att föra in rapporterna men på sikt kan vi se att det kommer att bli tidseffektivare.


Hur hjälper EMBRACE er i Huddinge att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Vid mer djupgående analyser är det väldigt bra att kunna ta med det som finns inrapporterat i EMBRACE som en grund för lägesbilden och orsaksanalysen. Detta gäller också om en särskild utpekad plats, s.k. Hot spot är aktuell, då kan vi på ett smidigt sätt ta fram vilka händelser som rapporterats in, men även tidpunkt och ev. vilken veckodag som varit aktuell.

  
 


EMBRACE i Sollentuna kommun

Sollentuna kommuns brottsförebyggande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Sollentuna genomförs även månadsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Sollentuna har man använt EMBRACE sedan maj 2018. Läs intervju här med Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun.

Caroline Olsson Trygghetssamordnare Sollentuna kommun


Varför valde ni i Sollentuna att börja använda EMBRACE?

Vi var en av pilotkommunerna i EST-projektet som Brottsförebyggande rådet (Brå) ledde under 2017. EST står för Effektiv samordning för trygghet och innebär ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan. När vi hade arbetat ett tag enligt den modellen, som bland annat innebär en systematik i framtagandet av en gemensam lägesbild, såg vi ganska tidigt behovet av ett digitalt verktyg. Vi tittade på olika alternativ och EMBRACE var det digitala verktyg som mötte våra behov bäst.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Sollentuna?

Det är enkelt för inrapportörer att rapportera in i EMBRACE, det kan exempelvis göras via Smartphone. Den grupp som sedan tar fram veckolägesbilden och gör analysen får ett bra och samlat underlag för att styra prioriteringar och resurser. Återkommande problematik framgår också tydligare med EMBRACE.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Att all information är samlad gör det tidseffektivare att ta fram lägesbilden men vi kan även enkelt gå tillbaka i tiden för att jämföra till exempel mellan olika år. En annan praktisk fördel är att det är enkelt för inrapportörerna att rapportera in i EMBRACE. De kan göra det när som helst (innan veckans deadline) och det går att göra direkt i telefonen.


Hur hjälper EMBRACE er i Sollentuna att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Det blir väldigt tydligt visuellt i EMBRACE var de återkommande otrygghetsskapande händelserna sker. På så sätt blir det ett bra underlag i vår resursstyrning.


Exempel på hur EMBRACE används

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som man kan göra med stöd av EMBRACE. Du kan här också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel där man använt EMBRACE. Kort intervju med upphovspersonen Henrik Andershed om EMBRACE finns också här och även en intervju med regionpolischefen Carin Götblad.