Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om EMBRACE

 

Vad står EMBRACE för och vad är det?

EMBRACE är en förkortning för ”Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions” och är alltså en digital tjänst eller digitalt verktyg som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. EMBRACE ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka platser. Se en kort presentationsfilm här: EMBRACE på tre minuter

 

Vad är egentligen syftet med EMBRACE?

Att vara en användarvänlig och effektiv digital tjänst för att kartlägga och analysera brott och otrygghet och för att dokumentera och utvärdera insatser mot brott och otrygghet. Att möjliggöra ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Att möjliggöra effektiv  och systematisk samverkan mellan olika aktörer i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

 

Vad är egentligen målet med EMBRACE?

Att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet. Vår mission med EMBRACE är att bidra till förändring av det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Sverige men även i andra länder i världen. Det gör vi genom att erbjuda ett digitalt verktyg – EMBRACE – som möjliggör ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt. EMBRACE ger förutsättningar för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Vi strävar efter att alla kommuner i Sverige ska använda EMBRACE och på så sätt effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Vi ser också ett stort behov av ett verktyg som EMBRACE i andra länder.

 

Vad är EMBRACE IQ?

EMBRACE IQ (Input Questionnaire) är det anpassningsbara informationsinsamlingsformuläret (kan effektivt användas i dator, surfplatta eller smartphone). Det är flexibelt. Dvs. man kan lägga till egna frågor, etc. Flera personer/roller kan lämna information kontinuerligt via EMBRACE IQ.  I EMBRACE IQ Admin  kontrolleras och justeras information (om så behövs – t.ex. om en address angivits fel eller om någon personuppgift har skrivits in som inte ska in). All information importeras sen automatiskt till det som kallas EMBRACE Insight.

 

Vad är EMBRACE Insight?

Kartläggnings- och analysverktyget som ger dig visualiseringar, statistik samt inte minst geografisk information baserat på den information som inkommit via EMBRACE IQ eller information som importerats på annat sätt; alltså information som insamlats på annat sätt än via EMBRACE IQ – t.ex. polisanmälningar. I EMBRACE Insight används Googles kartfunktioner. Det innebär att det finns vanlig karta, satellitkarta, för vissa städer detaljerade flygkartor, samt inte minst Google Street View. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga statistiska förkunskaper. Man klickar i det alternativ man är intresserad av att studera och alla information/statistik filtreras på detta. Exempelvis kan man klicka i området “City” och alternativet “Skadegörelse”. Då visas endast City och Skadegörelse. Man kan också klicka i flera områden och händelser/brott samtidigt. Exempelvis kan man vilja jämföra flera områden med varandra och över tid.

 

Varför EMBRACE?

Strukturen i EMBRACE ger dig möjlighet och stöd i att i samverkan arbeta enligt den kunskapsbaserade process som förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten och  Sveriges kommuner och landsting (se skriften “Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”), och även i regeringens nya brottsförebyggande program “Tillsammans mot brott”. Inom polisen har denna typ av arbetssätt länge gått under benämningen PoP; Problemorienterat polisarbete. Det handlar om att arbeta systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling av resultat. EMBRACE ger alltså din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av det som din organisation vill kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE kan anpassas efter era behov och personifieras så klart med era egna loggor och ledtexter.

 

Vad är unikt med EMBRACE?

Unikt med EMBRACE är användarvänligheten. Det är väldigt enkelt och tidseffetivt att registrera information om händelser via EMBRACE IQ. Det går fort och det går att göra med smartphone, surfplatta eller dator. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga förkunskaper och det är endast användarens kreativitet som sätter gränser för vilken statistik man vill studera/analysera. Unikt med EMBRACE som digitalt verktyg är också den konkreta kopplingen mellan forskning och praktik. Professor Henrik Andershed som är upphovsperson leder EMBRACE:s utveckling och tillser att EMBRACE så mycket som möjligt bygger på forskning och att det ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat i praktik. EMBRACE är hittills världsunikt.

 

Finns det någon liknande tjänst eller verktyg?

Oss veterligen finns idag ingen annan tjänst på marknaden med alla de funktioner som EMBRACE har.

 

Hur länge har EMBRACE funnits och varför utvecklades det?

EMBRACE är fortfarande ett relativt nytt digitalt verktyg. Utvecklingen/programmeringen av EMBRACE startade i början av 2016 och den första versionen togs i bruk i riktig brottsförebyggande praktik i september 2016 i Örebro kommun. Under 2017 och 2018 har sedan utvecklingen av ytterligare funktioner i EMBRACE fortsatt. Under hösten 2017 och i början av 2018 utbildades flera kommuner och deras samverkande poliser och bostadsföretag (Huddinge kommun, Sollentuna kommun, Botkyrka kommun) i EMBRACE.

 

Kan vi köpa in och använda EMBRACE i vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete?

EMBRACE finns tillgängligt för inköp av kommuner eller andra aktörer. Vi skriver i regel avtal för användning av EMBRACE på minst 12 månader i taget. För avtal och kostnader etc, kontakta oss så får du ett lösenord till “För användare”-sidan där denna information finns och mycket mer.

 

Om man vill börja använda EMBRACE – hur gör man?

Det ska vara enkelt för dig och din verksamhet att börja använda EMBRACE. Lika enkelt som det är att sen använda det i ert praktiska brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Vi har därför tagit fram avtalsmallar och informationsmallar, etc. Se följande film: Hur kommer vi igång med EMBRACE? (film)

 

Vi är en liten kommun med begränsade resurser – kan vi använda EMBRACE?

Ja, EMBRACE är absolut tänkt att också användas i små kommuner. EMBRACE gör det möjligt att med begränsade resurser samla in och sammanställa information om brott och otrygghet. Det är ett tidseffektivt digitalt verktyg och kostnadsmässigt fungerar EMBRACE så att priset är lägre för mindre kommuner.

 

Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra?

Detta tydliggörs i en oberoende rättsutredning vi låtit göras – ta del av den HÄR (OBS! Ny version 1.1 publicerad i slutet av december 2017 – i denna version har delarna om informationsskyldigheten reviderats något). Observera att den version av EMBRACE som idag är standard; med registrering av skadegörelse, otrygg plats, etc, helt har fokus på brottshändelser och andra otrygghetsskapande händelser och otrygga platser, inte alls på gärningsperson eller registrering av signalement på gärningspersoner.

 

Följer EMBRACE den nya dataskyddsförordningen – GDPR?

Ja, datasäkerheten är vår högsta prioritet och självklart är EMBRACE och dess användning uppbyggt så man kan efterleva GDPR. Tekniskt innebär det t.ex. säkert lösenord, kryptering, loggning, säker lagring, back-ups, etc. Se vår Personuppgiftspolicy för mer information; www.embrace-safety.se/personuppgiftspolicy

 

Kan vi anpassa användningen av EMBRACE så det passar vår organisation och syfte?

EMBRACE ger din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av de saker som din organisation vill eller har som uppdrag att kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE anpassas efter era behov. EMBRACE är i sitt grundutförande förberett för att din organisation kan samla in information om ett antal otrygghetsskapande indikatorer: 1) Skadegörelse 2) Incident mot anställd 3) Otrygg plats 4) Otrygghetsskapande samling av personer 5) Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande, samt 6) Särskilt evenemang.  Din organisation kan ändra och lägga till vilken information ni vill kartlägga. Ni kanske har egen redan insamlad information som ni vill ska integreras in i EMBRACE. Polismyndigheten kan importera anmälda brott-statistiken till EMBRACE Insight.

 

Hur kan det konkret gå till? Exemplet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun.

I Örebro kommun arbetar man sedan 2014 med en metod man kallar Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Syftet är att effektivt och systematiskt samverka för att mer effektivt minska otrygghet och brottslighet. Det handlar om samverkan mellan Örebro kommun (kommunens brottsförebyggarstrateg som ansvarig och med kommunens Brottsförebyggande råd som styrgrupp), Polismyndigheten i Örebro kommun (de två kommunpoliserna som ansvariga), samt andra privata aktörer (icke-myndigheter) såsom bostadsföretaget Örebrobostäder (ÖBO) AB, samt fastighetsbolagen Futurum (förskolor och skolor) och Västerporten.

Insamling av information varje vecka. En gång i veckan samlar alla verksamheter in information om otrygghetskapande händelser och brott (dvs. vad som skett senaste veckan – vad, var och när det skett). Senast onsdag eftermiddag ska informationen vara inlämnad. Det handlar bl.a. om att bostadsbolagen rapporterar in vad som hänt i deras områden och på deras fastigheter och förskolor och skolor, och att kommunen rapporterar vad som hänt i deras verksamheter. Detta görs med hjälp av EMBRACE IQ, och det görs varje vecka utan avbrott. Informationen som lagts in i EMBRACE IQ går nu in i karläggnings- och analysverktyget EMBRACE Insight. Varje vecka får man alltså en gemensam lokal problembild i EMBRACE Insight.

Analys och samordning av insatser varje vecka. Varje torsdag förmiddag tar man del av samma lokala problembild i EMBRACE Insight på ett möte och man studerar vad som hänt senaste veckan och hur utvecklingen ser ut jämfört med tidigare veckor – ökningar, minskningar? Vilka insatser behövs och var behövs de kommande vecka och vem (vilken verksamhet) gör vad? Man sammanställer en EST-veckorapport (en gemensam lägesbild sammanfattad i text) som innefattar en kort sammanfattning av lägesbilden och vilka insatser som planeras. Denna skickas ut till berörda parter inklusive beslutsfattare och inom exempelvis polisens verksamhet används den i det konkreta operativa planeringsarbetet för kommande helg och vecka.

Mer djupgående analys en gång per kvartal. En gång per kvartal görs en så kallad kvartalsanalys (ett heldagsmöte) mellan de ingående samverkansaktörerna. Man studerar då lägesbilden det senaste kvartalet jämfört med tidigare kvartal och år och analyserar område för område. Man analyserar då också vissa typer av vanliga former av brott eller otrygghetsskapande fenomen och dess orsaker för att kunna göra planering av effektiva insatser. Med hjälp av EMBRACE Insight ser man utvecklingen över tid, vilka områden och platser som är mest drabbade och under vilka tider och dagar. I EST-arbetet dokumenterar man också de insatser man sätter in och kan därför följa upp om insatser har samband med att problem minskar. Under detta möte fattas också beslut om vilka områden i kommunen som har mest behov av extra insatser under det kommande kvartalet. EST-arbetets insatser fokuserar då mest på dessa områden under det kommande kvartalet.

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EST och EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som görs inom EST. Du kan också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel inom EST här.

 

Hur är det med utveckling och forskning vad gäller EMBRACE?

Den första versionen av EMBRACE används inom ramen för ett pågående samverkansprojekt mellan kommun, polis och fastighetsbolag; Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun. Se mer under ”Om EMBRACE”.  Flertalet forskningsprojekt planeras nu om EMBRACE. Syftet är att se hur bra det fungerar men också på att exempelvis utveckla prediktionsmodeller till EMBRACE – dvs. att EMBRACE ska hjälpa med att förutsäga var det är stor sannolikhet att olika händelser kommer att ske vid olika platser och tider.

Om du är doktorand/forskare och är intresserad av att beforska EMBRACE, kontakta professor Henrik Andershed via e-post: henrik.andershed@oru.se