Meny Stäng

Frågor och svar

Vad står EMBRACE för och vad är det?

EMBRACE är en förkortning för ”Evidence-based Methodology for Better structured Analysis of Crime, safety, and follow-up of interventions” och är alltså ett digitalt verktyg, ett IT-system som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. EMBRACE ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka platser. Se en kort presentationsfilm här: Vad är EMBRACE? En introduktionsfilm.

  
  
Vad är egentligen syftet med EMBRACE?

Att vara en användarvänlig och effektiv digital tjänst för att kartlägga och analysera brott och otrygghet och för att dokumentera och utvärdera insatser mot brott och otrygghet. Att möjliggöra ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Att möjliggöra effektiv  och systematisk samverkan mellan olika aktörer i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

   
 
 
Vad är egentligen målet med EMBRACE?

Att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet. Vår mission med EMBRACE är att bidra till förändring av det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Sverige men även i andra länder i världen. Det gör vi genom att erbjuda ett digitalt verktyg – EMBRACE – som möjliggör ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt. EMBRACE ger förutsättningar för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Vi strävar efter att alla kommuner i Sverige ska använda EMBRACE och på så sätt effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Vi ser också ett stort behov av ett verktyg som EMBRACE i andra länder.

   
  

Vad är EMBRACE IQ?

EMBRACE IQ (Input Questionnaire) är det anpassningsbara informationsinsamlingsformuläret (kan effektivt användas i dator, surfplatta eller smartphone). Det är flexibelt. Dvs. man kan lägga till egna frågor, etc. Flera personer/roller kan lämna information kontinuerligt via EMBRACE IQ.  I EMBRACE IQ Admin  kontrolleras och justeras information (om så behövs – t.ex. om en address angivits fel eller om någon personuppgift har skrivits in som inte ska in). All information importeras sen automatiskt till det som kallas EMBRACE Insight.

Vad är EMBRACE Insight?

Kartläggnings- och analysverktyget som ger dig visualiseringar, statistik samt inte minst geografisk information baserat på den information som inkommit via EMBRACE IQ eller information som importerats på annat sätt; alltså information som insamlats på annat sätt än via EMBRACE IQ – t.ex. polisanmälningar. I EMBRACE Insight används Googles kartfunktioner. Det innebär att det finns vanlig karta, satellitkarta, för vissa städer detaljerade flygkartor, samt inte minst Google Street View. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga statistiska förkunskaper. Man klickar i det alternativ man är intresserad av att studera och alla information/statistik filtreras på detta. Exempelvis kan man klicka i området ”City” och alternativet ”Skadegörelse”. Då visas endast City och Skadegörelse. Man kan också klicka i flera områden och händelser/brott samtidigt. Exempelvis kan man vilja jämföra flera områden med varandra och över tid.

  
  
  
Varför EMBRACE?

Strukturen i EMBRACE ger dig möjlighet och stöd i att i samverkan arbeta enligt den kunskapsbaserade process som förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten och  Sveriges kommuner och landsting (se skriften ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”), och även i regeringens nya brottsförebyggande program ”Tillsammans mot brott”. Inom polisen har denna typ av arbetssätt länge gått under benämningen PoP; Problemorienterat polisarbete. Det handlar om att arbeta systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling av resultat. EMBRACE ger alltså din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av det som din organisation vill kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE kan anpassas efter era behov och personifieras så klart med era egna loggor och ledtexter. Viktiga nyheter November 2019: Nu fulländas EMBRACE – dokumentera och utvärdera insatser! Vi erbjuder nu också mer handledning och stöd och presenterar ny förmånlig prismodell som bl.a. innehåller många fler Insight-användare! Se film HÄR.

  
  
Vad är unikt med EMBRACE?

Unikt med EMBRACE är användarvänligheten. Det är väldigt enkelt och tidseffetivt att registrera information om händelser via EMBRACE IQ. Det går fort och det går att göra med smartphone, surfplatta eller dator. EMBRACE Insight är mycket lätt att använda och kräver inga förkunskaper och det är endast användarens kreativitet som sätter gränser för vilken statistik man vill studera/analysera. Unikt med EMBRACE som digitalt verktyg är också den konkreta kopplingen mellan forskning och praktik. Professor Henrik Andershed som är upphovsperson leder EMBRACE:s utveckling och tillser att EMBRACE så mycket som möjligt bygger på forskning och att det ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat i praktik. EMBRACE är hittills världsunikt.

  
  
Finns det någon liknande tjänst eller verktyg?

Oss veterligen finns idag ingen annan tjänst på marknaden med alla de funktioner som EMBRACE har.

  
  
Hur länge har EMBRACE funnits och varför utvecklades det?

EMBRACE är fortfarande ett relativt nytt digitalt verktyg. Utvecklingen/programmeringen av EMBRACE startade i början av 2016 och den första versionen togs i bruk i riktig brottsförebyggande praktik i september 2016 i Örebro kommun. Under 2017 och 2018 har sedan utvecklingen av ytterligare funktioner i EMBRACE fortsatt. Under hösten 2017 och i början av 2018 utbildades flera kommuner och deras samverkande poliser och bostadsföretag (Huddinge kommun, Sollentuna kommun, Botkyrka kommun) i EMBRACE.

  
  
Kan vi köpa in och använda EMBRACE i vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete?

EMBRACE finns tillgängligt för inköp av kommuner eller andra aktörer. Vi skriver i regel avtal för användning av EMBRACE på minst 12 månader i taget. För avtal och kostnader etc, kontakta oss så får du ett lösenord till ”För användare”-sidan där denna information finns och mycket mer.

  
  
  
Om man vill börja använda EMBRACE – hur gör man?

Det ska vara enkelt för dig och din verksamhet att börja använda EMBRACE. Lika enkelt som det är att sen använda det i ert praktiska brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Vi har därför tagit fram avtalsmallar och informationsmallar, etc. Kontakta oss så får du tillgång till allt detta material som finns bakom ett inlogg.

  
  
Kan man få hjälp i uppstarten med det som behöver planeras och göras?

Att börja använda EMBRACE innebär bland annat att man behöver ha någon form av upparbetad organisation för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet; t.ex. att det är tydligt vilka aktörer som är med, vilka som ska vara inrapportörer (EMBRACE IQ-användare), etc. När exempelvis en kommun har bestämt sig för EMBRACE så skriver vi avtal med den kommunen så tidigt som möjligt eftersom vi ser det som en självklarhet att vi stöttar i igångsättandet/implementeringen av EMBRACE. Vi stöttar och vägleder kommunen i vad som behöver göras innan och under implementeringen. Vi arbetar då i samarbete med kommunen (gärna en specifik utsedd kontaktperson) utifrån en checklista/implementeringsplan för hur man kommer igång med EMBRACE – en punktlista helt enkelt för vad som behöver göras. Ibland tar det alltså några månader från det att kommunen bestämt sig för att använda EMBRACE tills dess att man faktiskt konkret börjar använda det fastän vi redan avtalat med kommunen att de ska använda EMBRACE. Den avtalade användningstiden (t.ex. 12 månader) av EMBRACE startar dock inte förrän kommunen faktiskt har börjat använda EMBRACE.

  
  
Vi är en liten kommun med begränsade resurser – kan vi använda EMBRACE?

Ja, EMBRACE är absolut tänkt att också användas i små kommuner. EMBRACE gör det möjligt att med begränsade resurser samla in och sammanställa information om brott och otrygghet. Det är ett tidseffektivt digitalt verktyg och kostnadsmässigt fungerar EMBRACE så att priset är lägre för mindre kommuner.

  
  
Med vilka lagliga stöd kan kommuner och icke-myndigheter såsom bostads- och fastighetsbolag registrera och spara information om otrygghet och brott och vad kan delas med varandra?

Detta tydliggörs i en oberoende rättsutredning/laglighetsprövning vi låtit göras – ta del av den HÄR (Version 1.2 2018). Observera att den version av EMBRACE som idag är standard; med registrering av skadegörelse, otrygg plats, etc, helt har fokus på brottshändelser och andra otrygghetsskapande händelser och otrygga platser, inte alls på gärningsperson eller registrering av signalement på gärningspersoner.

  
  
Följer EMBRACE dataskyddsförordningen – GDPR?

Ja, datasäkerheten är vår högsta prioritet och självklart är EMBRACE och dess användning uppbyggt så man kan efterleva GDPR. Tekniskt innebär det t.ex. säkert lösenord, kryptering, loggning, säker lagring, back-ups, etc. Se vår Personuppgiftspolicy för mer information; www.embrace-safety.se/personuppgiftspolicy

  
  
Kan vi anpassa användningen av EMBRACE så det passar vår organisation och syfte?

EMBRACE ger din organisation stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av de saker som din organisation vill eller har som uppdrag att kartlägga och analysera. Trygghetsrelaterad information och brottslighet är det EMBRACE främst är till för men din organisation väljer själv vad ni vill kartlägga och analysera och er version av EMBRACE anpassas efter era behov. EMBRACE är i sitt grundutförande förberett för att din organisation kan samla in information om ett antal otrygghetsskapande indikatorer: 1) Skadegörelse 2) Incident mot anställd 3) Otrygg plats 4) Otrygghetsskapande samling av personer 5) Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande, samt 6) Särskilt evenemang.  Din organisation kan ändra och lägga till vilken information ni vill kartlägga. Ni kanske har egen redan insamlad information som ni vill ska integreras in i EMBRACE. Polismyndigheten kan importera anmälda brott-statistiken till EMBRACE Insight.

  
  
Hur kan det konkret gå till? Exemplet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun.

I Örebro kommun arbetar man sedan 2014 med en metod man kallar Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Syftet är att effektivt och systematiskt samverka för att mer effektivt minska otrygghet och brottslighet. Det handlar om samverkan mellan Örebro kommun (kommunens brottsförebyggarstrateg som ansvarig och med kommunens Brottsförebyggande råd som styrgrupp), Polismyndigheten i Örebro kommun (de två kommunpoliserna som ansvariga), samt andra privata aktörer (icke-myndigheter) såsom bostadsföretaget Örebrobostäder (ÖBO) AB, samt fastighetsbolagen Futurum (förskolor och skolor) och Västerporten.


Insamling av information varje vecka.
En gång i veckan samlar alla verksamheter in information om otrygghetskapande händelser och brott (dvs. vad som skett senaste veckan – vad, var och när det skett). Senast onsdag eftermiddag ska informationen vara inlämnad. Det handlar bl.a. om att bostadsbolagen rapporterar in vad som hänt i deras områden och på deras fastigheter och förskolor och skolor, och att kommunen rapporterar vad som hänt i deras verksamheter. Detta görs med hjälp av EMBRACE IQ, och det görs varje vecka utan avbrott. Informationen som lagts in i EMBRACE IQ går nu in i karläggnings- och analysverktyget EMBRACE Insight. Varje vecka får man alltså en gemensam lokal problembild i EMBRACE Insight.


Analys och samordning av insatser varje vecka.
Varje torsdag förmiddag tar man del av samma lokala problembild i EMBRACE Insight på ett möte och man studerar vad som hänt senaste veckan och hur utvecklingen ser ut jämfört med tidigare veckor – ökningar, minskningar? Vilka insatser behövs och var behövs de kommande vecka och vem (vilken verksamhet) gör vad? Man sammanställer en EST-veckorapport (en gemensam lägesbild sammanfattad i text) som innefattar en kort sammanfattning av lägesbilden och vilka insatser som planeras. Denna skickas ut till berörda parter inklusive beslutsfattare och inom exempelvis polisens verksamhet används den i det konkreta operativa planeringsarbetet för kommande helg och vecka.


Mer djupgående analys en gång per kvartal.
En gång per kvartal görs en så kallad kvartalsanalys (ett heldagsmöte) mellan de ingående samverkansaktörerna. Man studerar då lägesbilden det senaste kvartalet jämfört med tidigare kvartal och år och analyserar område för område. Man analyserar då också vissa typer av vanliga former av brott eller otrygghetsskapande fenomen och dess orsaker för att kunna göra planering av effektiva insatser. Med hjälp av EMBRACE Insight ser man utvecklingen över tid, vilka områden och platser som är mest drabbade och under vilka tider och dagar. I EST-arbetet dokumenterar man också de insatser man sätter in och kan därför följa upp om insatser har samband med att problem minskar. Under detta möte fattas också beslut om vilka områden i kommunen som har mest behov av extra insatser under det kommande kvartalet. EST-arbetets insatser fokuserar då mest på dessa områden under det kommande kvartalet.

Se föredrag om Kartläggning av brott och otrygghet (32:30 minuter in i föredraget handlar om EST och EMBRACE). Se också föredrag om den typen av Orsaksanalys som görs inom EST. Du kan också ta del av ett konkret Orsaksanalysexempel inom EST här.

  
  
Hur är det med utveckling och forskning vad gäller EMBRACE?

Den första versionen av EMBRACE används inom ramen för ett pågående samverkansprojekt mellan kommun, polis och fastighetsbolag; Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i Örebro kommun. Se mer under ”Om EMBRACE”.  Flertalet forskningsprojekt planeras nu om EMBRACE. Syftet är att se hur bra det fungerar men också på att exempelvis utveckla prediktionsmodeller till EMBRACE – dvs. att EMBRACE ska hjälpa med att förutsäga var det är stor sannolikhet att olika händelser kommer att ske vid olika platser och tider.

Om du är doktorand/forskare och är intresserad av att beforska EMBRACE, kontakta professor Henrik Andershed via e-post: henrik.andershed@oru.se

  
  
Är EMBRACE på något sätt anpassat för personer med funktionsnedsättningar?

EMBRACE har funktioner som underlättar vid funktionsnedsättning som finns i webbläsare; t.ex. att man kan fokusera in på innehåll för att göra text och siffror större. I systemet har hänsyn tagits till färgblindhet och det finns funktioner för att arbeta med varje delfunktion (t.ex. kartfunktion, olika diagram, etc) i fullskärmsläge. EMBRACE är också utvecklat för att vara användarvänligt och lättbegripligt i termer av språk och visualiseringar. I EMBRACE finns hjälpfunktioner kopplat till delfunktioner. Alla användare av EMBRACE har också tillgång till utbildnings- och fortbildningsmaterial i text och ljud-/videoformat via internet.

  
  
Några frågor och svar med upphovspersonen

Henrik Andershed är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet och är upphovspersonen bakom EMBRACE. Han är författare till mer än 120 vetenskapliga publikationer och har i mer än 20 år arbetat med både grundforskning och mer tillämpad forskning inom områdena socialt arbete och brottsförebyggande arbete. Han har i flera år haft nära samarbeten med kommuner, polismyndigheten och bostadsföretag i brottsförebyggande frågor. Läs här om vad han ser som det viktigaste med EMBRACE.

Varför EMBRACE, finns det inte redan tillräckligt med appar och tjänster?
– Det var förvisso inte självklart att starta utvecklingen av EMBRACE. Idén har jag burit på länge och trott på hela tiden men det kräver mycket jobb under lång tid och mycket utvecklingsfinansiering som inte varit helt lätt att hitta. Efter att Örebro universitets holdingbolag och innovationskontor stöttade och gick in med finansiering, och så även Region Örebro Län, under 2016, då kände jag att nu bara måste det här göras. Och, vi såg samtidigt ett stort behov av en tjänst som EMBRACE inom ramen för den samverkan som polisen, kommunen och bostads-/fastighetsföretag i Örebro kommun hade och fortfarande har (EST – se beskrivning ovan). Det blev för viktigt för att låta bli. Den initiala utvecklingen har också underlättats mycket av att just bostadsföretag, speciellt Örebrobostäder AB, har varit väldigt intresserade av att pröva de första versionerna av EMBRACE. Det har varit ett väldigt bra och viktigt samarbete i början av utvecklingen av EMBRACE.

– Och visst, det finns appar och webbsidor som visar brott på karta, och du kan rapportera in var du känner dig otrygg  i olika appar, men den här typen av ambitiös men användarvänlig tjänst som möjliggör arbete enligt den kunskapsbaserade processen, och dessutom i samverkan mellan olika aktörer, det finns inte. EMBRACE är först. Att vi lyckats integrera Googles kartfunktioner i EMBRACE är jag otroligt nöjd med. Funktioner såsom Google Street View är väldigt användbart. Vi har också en unik position på så sätt att vi är forskningsbaserade mycket mer än många andra utvecklare av digitala tjänster. Det kommer att göra EMBRACE starkt och hållbart och okänsligt för trender tror jag.

Finns det verkligen ett behov ute i verksamheter av EMBRACE?
– Min bild är att det definitivt finns ett stort behov ja och behovet finns i många olika verksamheter. I många kommuner arbetar man redan i samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer såsom bostadsföretag, t.ex. med fokus på de mest socialt utsatta områdena i kommunen. Man ser behovet av att samarbeta och många är också öppna för, och ser nyttan med, att arbeta kunskapsbaserat, dvs. systematiskt med kartläggning, analys, etc. Men, man saknar verktyg för arbetet. Många mejlar och ringer varandra men man har ingen systematik i hur man upprättar en kartläggning, dvs. en lokal problembild. EMBRACE är verktyget för precis det arbetet. Jag kan för övrigt inte heller se vad alternativet skulle vara till ett kunskapsbaserat arbete?

Vad är din vision med EMBRACE?
– Jag vill att EMBRACE ska vara ett verktyg med vilket vi förverkligar ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i alla Sveriges kommuner, och på så sätt blir mycket effektivare i att förebygga brott och otrygghet. Jag vill att alla verksamheter inklusive kommuner ska ha möjlighet att använda EMBRACE och därför är jag väldigt mån om att mindre kommuner inte ska behöva betala lika mycket för att använda EMBRACE, som större kommuner. Jag ser också stora internationella möjligheter men det är nästa steg.

 Om man vill börja använda EMBRACE, hur gör man då?
– Man hör av sig till oss så bokar vi in ett möte för att konkret göra upp en plan för hur just den verksamheten kan börja arbetet. Det ska vara enkelt att börja använda EMBRACE. En viktig sak att säga är att man inte behöver börja med hela sitt område/kommun, dvs. kartlägga allt och alla områden i kommunen. Man kan exempelvis börja med de områden man anser sig ha störst behov av att sätta in insatser i. I de områdena blir det viktigt att få bra kartläggningar och analyser i, så att man har möjlighet att sätta in mer effektiva insatser. Många tänker nog att man har koll på sina områden men många blir väldigt förvånade av resultaten av kartläggningarna när man väl startar. Ett problematiskt område är ofta inte problematiskt i hela området och var hotspotsen/oroshärdarna är kan också förändras över tid ganska mycket.

Vilket är det största värdet med EMBRACE för det praktiska brottsförebyggande arbetet?
– Helt klart är det största värdet att man med EMBRACE får ett lättanvänt men kraftfullt verktyg som möjliggör systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan. Det är enkelt att använda det och enkelt att förstå det. I EMBRACE Insight ser man direkt vad, var och när saker typiskt sker och man får ett väldigt användbart beslutsunderlag inför insatser.

Vad händer med EMBRACE just nu, utvecklas det mycket?
– EMBRACE är i dess nuvarande version ett bra stöd för kartläggning och analys i samverkan. Vi utvecklar nu så att EMBRACE ska bli ett ännu bättre stöd för uppföljning av insatser. Tack vare att det företag (Nethouse) som varit med från början i IT-utvecklingen av EMBRACE nu investerar tid i EMBRACE så kommer vi kontinuerligt att uppdatera EMBRACE under 2019 och framåt med flera nya funktioner.