Vilka anlitar oss?

Kommuner som idag använder EMBRACE tillsammans med samverkansaktörer såsom Polismyndigheten, Bostadsbolag, Räddningstjänst, m.fl.

  
 • Botkyrka kommun
 • Huddinge kommun
 • Sollentuna kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Örebro kommun
 • Sigtuna kommun
 • Borås stad
 • Ronneby kommun
  

Kommuner vi skrivit avtal med och som inom kort börjar använda EMBRACE

 •  
  
 • Köping kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Västerås stad
 • Katrineholms kommun
 • Göteborgs stad: Västra Hisingen
 • Skövde kommun
 • Degerfors kommun
 • Karlskoga kommun
   

  

Bostadsbolag ser stor nytta med EMBRACE

Intervju med representanter från Örebro Bostäder AB (ÖBO): Vinnare av EMBRACE-priset ”Årets brottsförebyggare 2019”!

Pia Holm Wahlström och Helena Albertsson arbetar som bokonsulenter på ÖBO och har varit involverade i arbetet med EMBRACE från första start tillsammans med kollegan Peter Johansson. Pia och Helena säger båda att det är jätteroligt att deras ihärdiga arbete uppmärksammas i samband med utdelandet av priset ”Årets brottsförebyggare 2019”.

Örebro kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder AB, med fler. Örebro har sedan 2014 arbetat med arbetssättet Effektiv Samordning för trygghet (EST). Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Örebro genomförs kvartalsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Örebro har man använt EMBRACE som stöd i det här arbetet sedan september 2016.

Något som motiveringen lyfte fram var ÖBOs imponerande förmåga att upprätthålla rapporteringen varje vecka. Pia och Helena menar på att det är kontinuitet och envishet från start som bidragit till upprätthållandet av rapportering och som gett resultat. Pia och Helena berättar också att de vid flertalet tillfällen gjort besök i de olika boendedistrikten för att informera och utbilda rapportörerna.

”Vi har gjort återkommande besök i de olika distrikten som rapporterar in för att informera om EMBRACE och hur vi arbetar med det”.

ÖBO menar att den stora nyttan med EMBRACE är att det är ett konkret och enkelt sätt att rapportera in i och är ett IT-system där det lätt går att ta fram information om vart problembilder uppstår. Helena och Pia uppger att en styrka är att det faktiskt går att ta reda på om insatser har gett ett önskat resultat och inte bara gå på magkänslan.

”EMBRACE kan påvisa vilka förändringar som skett på specifika platser vilket innebär att vi inte bara går på en magkänsla utan kan uppvisa faktiska resultat”.

Pia och Helena berättar också att det finns utmaningar med att få med alla i arbetet. De menar att det är av stor vikt att alla förstår vinsten i att rapportera in kontinuerligt. De konkreta råden de har till andra användare av EMBRACE är att just få med hela organisationen. De trycker verkligen på att rapportörerna ska ha insyn i vad som händer och få ta del av en lägesbild som de har bidragit till. Delaktighet i information, förslag på insatser och resultatet är något som alla ska känna sig involverade i berättar dem.

Även om det nu har gått ca 4 år sedan de började använda EMBRACE och trots framgångarna i deras arbete med allt från inrapportering till att kunna påvisa faktiska förbättringar utifrån insatser så ser Pia och Helena att det fortfarande finns saker som kan utvecklas. Nästa steg är att fortsätta att utbilda ännu fler enheter inom ÖBO som kan använda EMBRACE som analysverktyg. De menar också att de i framtiden kommer att arbeta för att hålla i den väl fungerande rutinen som de byggt upp och har idag.

  
  
  
 

EMBRACE i Huddinge kommun

Huddinge kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen, Södertörns brandförsvarsförbund och de kommunala bostadsbolagen. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild och baserat på den samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande händelser och platser den kommande veckan. I Huddinge genomförs även återkommande tertiäranalyser. Huddinge har använt EMBRACE sedan januari 2018. Läs intervju här med Catarina Klockerud som är säkerhetssamordnare i Huddinge kommun.


Varför valde ni i Huddinge att börja använda EMBRACE?

Vi hade ett behov av att kunna följa händelseutvecklingen både geografiskt och över tid. Detta för att kunna rikta våra brottsförebyggande åtgärder till rätt platser och tider. EMBRACE uppfyller det behovet.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Huddinge?

Catarina Klockerud Säkerhetssamordnare
Huddinge kommun

När vi behöver analysera en särskild plats är det lätt att ta fram den fakta som vi har om just den platsen. EMBRACE gör det lätt att se tidpunkt, frekvens och upprepning. När vi har planerat våra trygghetsdialoger har det varit oerhört bra att kunna ta fram vilka specifika platser som vi behöver besöka och titta närmare på. Sedan utifrån det kunna föreslå situationella brottsförebyggande åtgärder.


Har systematiken kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen förändrats sedan införandet av EMBRACE?

Vi har sedan införandet av EMBRACE utvecklat det brottsförebyggande arbetet till att göra det mer systematiskt. Vi får inrapporterade händelser varje vecka och utifrån dessa gör vi tertialuppföljningar. Det leder till att vi tittar över de planerade aktiviteterna i vår samverkansöverenskommelse och ser till att det hela tiden är levande och följer med i planeringen av åtgärder.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Den absolut främsta fördelen är att allt finns samlat på en plats. I dagsläget håller vi på att bygga upp antalet IQ-rapportörer, detta gör att det just nu tar lite tid att föra in rapporterna men på sikt kan vi se att det kommer att bli tidseffektivare.


Hur hjälper EMBRACE er i Huddinge att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Vid mer djupgående analyser är det väldigt bra att kunna ta med det som finns inrapporterat i EMBRACE som en grund för lägesbilden och orsaksanalysen. Detta gäller också om en särskild utpekad plats, s.k. Hot spot är aktuell, då kan vi på ett smidigt sätt ta fram vilka händelser som rapporterats in, men även tidpunkt och ev. vilken veckodag som varit aktuell.

  
  
  
  

EMBRACE i Sollentuna kommun

Sollentuna kommuns brottsförebyggande arbete sker framförallt i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Sollentuna genomförs även månadsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Sollentuna har man använt EMBRACE sedan maj 2018. Läs intervju här med Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun.

Caroline Olsson Trygghetssamordnare Sollentuna kommun


Varför valde ni i Sollentuna att börja använda EMBRACE?

Vi var en av pilotkommunerna i EST-projektet som Brottsförebyggande rådet (Brå) ledde under 2017. EST står för Effektiv samordning för trygghet och innebär ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan. När vi hade arbetat ett tag enligt den modellen, som bland annat innebär en systematik i framtagandet av en gemensam lägesbild, såg vi ganska tidigt behovet av ett digitalt verktyg. Vi tittade på olika alternativ och EMBRACE var det digitala verktyg som mötte våra behov bäst.


Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Sollentuna?

Det är enkelt för inrapportörer att rapportera in i EMBRACE, det kan exempelvis göras via Smartphone. Den grupp som sedan tar fram veckolägesbilden och gör analysen får ett bra och samlat underlag för att styra prioriteringar och resurser. Återkommande problematik framgår också tydligare med EMBRACE.


Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

Att all information är samlad gör det tidseffektivare att ta fram lägesbilden men vi kan även enkelt gå tillbaka i tiden för att jämföra till exempel mellan olika år. En annan praktisk fördel är att det är enkelt för inrapportörerna att rapportera in i EMBRACE. De kan göra det när som helst (innan veckans deadline) och det går att göra direkt i telefonen.


Hur hjälper EMBRACE er i Sollentuna att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x. hot spots?

Det blir väldigt tydligt visuellt i EMBRACE var de återkommande otrygghetsskapande händelserna sker. På så sätt blir det ett bra underlag i vår resursstyrning.

   
  
  
  
 

EMBRACE i Örebro kommun

Patrik Wallin, Strategisk brottsförebyggare, Örebro kommun

Örebro kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder AB, med fler. Örebro har sedan 2014 arbetat med arbetssättet Effektiv Samordning för trygghet (EST). Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och händelser den kommande veckan. I Örebro genomförs kvartalsanalyser för djupare orsaksanalyser. I Örebro har man använt EMBRACE som stöd i det här arbetet sedan september 2016.

Varför valde ni i Örebro att börja använda EMBRACE?

Örebro kommun valde EMBRACE för att vi ville fortsätta utveckla vårt gemensamma plats- och brottsförebyggande arbete med ett enkelt och effektivt digitalt verktyg som kan hjälpa oss med vårt situationella förebyggande arbete. Efter att ha arbetat många år ”analogt” med olika filsystem mellan olika aktörer såg vi i EMBRACE ett bra digitalt stöd som fokuserar på den kunskapsbaserade förebyggarprocessen, från kartläggning till uppföljning och återkoppling. Vi såg också en styrka i EMBRACE att stärka vårt gemensamma arbete med flera olika aktörer, ett verktyg som delar information på ett smidigt sätt, och som också på ett enkelt sätt kan användas för att presentera brotts- och trygghetsinformation.

Har EMBRACE underlättat det Brottsförebyggande arbetet i Örebro?

Genom att kombinera det plats- och geografibundna informationsflödet så skapas en större tillförlitlighet i våra analyser, vilket har underlättat både vårt kortsiktiga och mer långsiktiga strategiska brottsförebyggande arbete. EMBRACE har visat sig vara ett utmärkt komplement till annan form av brotts- och trygghetsstatistik, t.ex. polisanmälda brott och trygghetsundersökningar vilket har skapat en större förståelse för och kunskap om de utmaningar och lokala problembilder som Örebro kommun har.

EMBRACE har underlättat vårt arbete genom att vi på ett mycket effektivare och tydligare kan se vad vi behöver göra och vilka olika åtgärder vi behöver fokusera på. EMBRACE är ett lätthanterbart system, det går snabbt att använda vilket också underlättar arbetet. EMBRACE knyter också ihop det socialt inriktade arbetet med vårt situationellt inriktade brottsförebyggande arbetet på ett mycket tydligare sätt än innan, vilket ger vårt arbete en tydligare gemensam prägel. Flera bidrar i det förebyggande arbetet. Det ser vi som en viktig grund, att så många som möjligt kan bidra.

Har systematiken kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen förändrats sedan införandet av EMBRACE?

För vår gemensamma del i Örebro har systematik och struktur under en längre tid varit en viktig del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. EMBRACE har tydliggjort detta för oss än mer, vikten att hela tiden arbeta systematiskt och uthålligt och inte springa på alla bollar som studsar upp. EMBRACE är också en pedagogisk plattform vi kan luta oss mot i vårt brottsförebyggande arbete, det leder oss i rätt riktning: utan en bra kartläggning, ingen tillförlitlig analys och relevanta åtgärder som kan sättas in på olika problem. EMBRACE har helt enkel förklarat för oss att vi måste hålla fast i det systematiska och metodiska brottsförebyggande arbetet än mer.

Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE?

EMBRACE är ett enkelt system att arbeta i och med vilket alltid, på ett eller annat sätt, skapar effektivare arbetsflöden och bidrar till både tids- och kostnadseffektivitet i arbetet. Genom att EMBRACE är enkelt att använda ”live”, i en presentation till beslutsfattare, behövs egentligen inte heller att producera Powerpoints och andra presentationer: det är enkelt att ställa frågor och sedan klicka sig vidare i EMBRACE-systemet.

Hur hjälper EMBRACE er i Örebro att rikta era brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser mot t e.x hot spots?

En av fördelarna med EMBRACE och det systematiska arbetet är att det är uppbyggt på ett logiskt teoretiskt och metodiskt kriminologiskt perspektiv. Den data och de lägesbilder vi arbetar med i EMBRACE kan vi alltså studera mot bakgrund av ett teoretiskt sammanhang, bl.a. hot spots. Var sker brotten och vilka brott sker på en plats eller i ett bostadsområde? När sker dessa och hur ser det ut över tid? Det är några frågeställningar vi i Örebro kommun hela tiden arbetar med när vi arbetar brottsförebyggande. Datamaterialet i EMBRACE tydliggör detta och när vi arbetar med kompletterande information, tex skadegörelsekostnader för kommunen, kan vi se var vi ska sätta in våra brottsförebyggande åtgärder, under vilka tidsintervall och vilka olika åtgärder som kan tänkas vara intressanta. EMBRACE med sin kartfunktion och sina olika kort- och långsiktiga staplar ger en bra grund för att kunna sätta in relevanta insatser på platser där vi ser att brottskoncentrationer är särskilt höga, eller tvärtom: det ger oss en förståelse för när vi satt in insatser och vilka som fungerat eller ej. Det blir då lättare att skruva i vårt brottsförebyggande arbete, att försöka hitta rätt igen.